VOP

Obchodní podmínky internetového obchodu z 18.07.2023

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky [dále jen „OP“] upravují zejména smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany společnosti BM ČESKO s.r.o., sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo: 043 35 813, DIČ: CZ04335813, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 246100, bankovní spojení: č.ú. CZ69 3060 0000 0002 0000 6335, tel.: 222 250 166, 220 910 300, e-mail:  [dále jen „Prodávající“], právnickým, nebo fyzickým osobám [dále jen „Kupující“]; Kupujícím je i právnická, nebo fyzická osoba, která si vytvoří uživatelský účet dle článku II. těchto OP, aniž by u Prodávajícího zakoupila zboží. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.
 2. Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.baumax.cz [dále jen „Zboží“]. U každého Zboží je uveden popis jeho hlavních vlastností.
 3. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“]; není-li však Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se Zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak.
 4. OP zejména určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží [dále také jen „Smlouva“].
 5. Odesláním objednávky prostřednictvím internetové adresy www.baumax.cz [dále také jen „E-shop“], objednáním Zboží přes telefon, nebo vytvořením uživatelského účtu dle článku II. těchto OP Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. Tyto OP se uplatní pouze pro prodej Zboží prostřednictvím E-shopu nebo přes telefon, jakož i pro vytvoření a užívání uživatelského účtu.
 6. OP upravují také práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.baumax.cz, jakož i další související právní vztahy.
 7. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu, nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení, nebo další součásti tvořící E-shop.
 8. Nákup na základě těchto OP v internetovém obchodě http://www.baumax.cz možno realizovat použitím běžného objednávkového systému pouze v případě, jestli je místem dodání dle čl. IV. bod 1. těchto OP místo, které leží na území České republiky. V případě, pokud místo dodání tovaru podle objednávky neleží na území České republiky, předávající nemůže takovou objednávku akceptovat na přímo použitím objednávkového systému. V případě, pokud má kupující zájem na dodání tovaru s místem dodání mimo území České republiky, ale na území Evropské unie, kupující osloví prodávajícího na e-mailové adrese [email protected] za účelem dojednání podmínek prodeje zboží (zejména za účelem kalkulace ceny dopravy, výpočtu konečné ceny – vzhledem na předpisy týkající se DPH a pod.). Prodávající není schopný realizovat dodání zboží mimo území Evropské unie a objednávky s místem dodání zboží mimo Evropské unie nebude akceptovat.

 

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží [dále jen „Uživatelský účet“]. Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu nebo přes telefon.
 2. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá (tj. nepřihlásil se na svůj Uživatelský účet v době jednoho roku od posledního přihlášení), či v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její následné Akceptace Prodávajícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neuplatní; informace zveřejněné v E-shopu nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu nebo při objednávaní přes telefon odevzdá údaje operátorovi callcentra, přičemž je třeba uvést alespoň následující údaje:

a) identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu: jméno a příjmení (název/firma), adresa bydliště (sídla), emailová adresa a kontaktní telefonní číslo;

b) identifikaci objednávaného Zboží – kódem nebo indexem;

c) požadované množství Zboží;

d) cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v E-shopu;

e) volbu způsobu dodání včetně akceptace nákladů na dodání. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce.

Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním nebo telefonickým složením objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží.

2. Před zasláním online objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky má kupující za použití prokliku v nákupním košíku možnost opětovně zobrazit produktovou kartu Zboží a ověřit si  vlastnosti Zboží. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Identifikační údaje Kupujícího, identifikace a množství objednávaného Zboží a zvolený způsob dodání Zboží uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Odeslána nebo telefonicky složená objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy.

3. Po úspěšném doručení správně vyplněné objednávky Kupujícího nebo po úspěšném zadání údajů objednávky Kupujícího přes telefon Prodávající:

a) Odešle Kupujícímu e-mailem automaticky generované oznámení o obdržení objednávky označené jako "Informace o objednávce", které shrnuje objednávku a poskytuje základní informace o realizaci objednávky včetně pokynů k úhradě objednávky, pokud ještě nebyla uhrazena. Toto oznámení se nepovažuje za Akceptaci objednávky ani ji svým obsahem, nebo povahou nenahrazuje a plní pouze informační účely o tom, že objednávka Kupujícího byla doručena do elektronického systému internetového obchodu Prodávajícího.

b) Po připsání a spárování platby Kupujícího odešle Kupujícímu e-mailem automaticky generované oznámení o obdržení platby označené jako "Potvrzení o přijetí platby", které slouží jako potvrzení o tom, že jsou splněny podmínky pro to, aby začal proces realizace plnění objednávky v souladu s OP. Toto oznámení se nepovažuje za Akceptaci objednávky ani ji svým obsahem, nebo povahou nenahrazuje a plní pouze informační účely. To, že Prodávající začal realizovat plnění objednávky nenahrazuje Akceptaci objednávky a pro účely těchto OP a kupní smlouvy je konkludentní Akceptace objednávky vyloučená.

c) Poté co budou na straně Prodávajícího splněny podmínky pro splnění objednávky a pokud objednávka Kupujícího splňuje náležitosti uvedené zejména v bodě 1. tohoto článku OP odešle Prodávající Kupujícímu e-mailem Akceptaci objednávky spolu s informací, že zboží je připraveno k předání Kupujícímu, nebo na dopravu kurýrem na příslušné prodejně Prodávajícího. Tento e-mail označen jako "Akceptace objednávky – potvrzení o uzavřené smlouvě (Vaše objednávka je připravena)" se považuje za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy podle OP a kupní smlouva se jeho doručením Kupujícímu považuje za uzavřenou (dále jen "Akceptace objednávky"). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Akceptace objednávky Prodávajícím obsahuje údaje o Prodávajícím, Kupujícím, označení objednaného zboží, množství zboží, údaje o kupní ceně zboží, údaje o nákladech dodání zboží, údaj o dodání a případně další potřebné údaje.

4. V případě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení OZ, považuje se za Akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.

5. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku, nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává, nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat Akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv Kupujícím), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání Akceptace objednávky (viz bod 3. tohoto článku OP). V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu, nebo její část a objednávka byla Prodávajícím výslovně neakceptována (doručením e-mailu o neakceptovaní objednávky), bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 14 dnů ode dne výslovné neakceptace objednávky. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán příkaz k úhradě, nebo bude podána poštovní poukázka.

6. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou v katalogu zboží na internetové stránce Prodávajícího při objednávkách všech výrobků, pokud zjistí, že daná cena byla uvedena chybně (např. z důvodu chyby v textu). O této skutečnosti je prodávající povinen informovat kupujícího, který zaslal objednávku nebo telefonicky složil objednávku v souladu s čl. III OP na zboží, jehož cena byla uvedena chybně před Akceptací objednávky dle čl. III OP. Prodávající si vyhrazuje právo neprovést Akceptaci objednávky, stornovat resp. zrušit objednávku před uzavřením kupní smlouvy v případě chybně uvedené ceny, popisu, nebo obrázku zboží v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, jakož i v případě, že Prodávající z důvodu vyprodání, nebo nedostupnosti zboží, nebo z důvodu, že se výrazným způsobem změnila cena zboží ze strany výrobce, dovozce, nebo dodavatele zboží, nebo z důvodů vyšší moci, nebo v případě, že ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu v ceně zboží uvedené na internetové stránce Prodávajícího, nebo dodat zboží odpovídající popisu zboží uvedeného v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce Prodávajícího, nebo dodat zboží ve lhůtě určené podle těchto Všeobecných obchodních podmínek; pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak např. na jiném plnění. O stornování resp. zrušení objednávky bude Kupující bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím elektronické pošty. Pokud zároveň s objednávkou zboží došlo již k zaplacení kupní ceny, nebo zálohy, prodávající je povinen příslušnou částku vrátit stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě, a to do 14 dnů od zrušení, nebo stornování objednávky. Tím není dotčeno právo Kupujícího dohodnout se s Prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost při volbě jiného způsobu platby, zejména o informaci o účtu, na který má být kupní cena při jejím vrácení poukázána. Prodávající je oprávněn dohodnout se s Kupujícím na náhradním plnění.

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce, nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu zboží, nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu v ceně zboží uvedené na internetové stránce Prodávajícího, nebo dodat zboží odpovídající popisu zboží uvedeného v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, nebo dodat zboží ve lhůtě určené podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit Kupujícímu již Kupujícím případně zaplacenou kupní cenu za zboží ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo Kupujícího dohodnout se s Prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Stejně tím není dotčeno právo Prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy z důvodů vyplývajících z platných právních předpisů.

8. V případě dodání zboží mimo území České republiky, ale v rámci území Evropské unie se cena uvedena na www.baumax.cz může lišit od ceny vypočítané při individuálně kalkulaci dle čl. I bod 8. těchto OP vzhledem na to, že v krajině dodání se může uplatňovat odlišná sazba DPH.

9. Zvláštní ujednání k objednání Zboží přes telefon

9.1. Objednávky přes telefon je možné skládat výhradně na kontaktním čísle: +420 222 250 166 , a to pouze v pracovní době  Callcentra - Infolinky E-shopu (dále v textu i jako "callcentrum") uvedené na stránkách https://www.baumax.cz/kontakt/ . Cena hovoru je účtovaná v souladu s tarifem Kupujícího a na jeho náklady.

9.2. Kupující bere na vědomí, že hovory na callcentru jsou nebo mohou být nahrávány. V případě, že Kupující nevyjádří souhlas s nahráváním, operátor callcentra neumožní Kupujícímu složit objednávku.

9.3. Kupující je povinen řídit se při skládání objednávky přes telefon instrukcemi jednak automatické nahrávky, která se spustí po dovolání na infolinku e-shopu a jednak instrukcemi operátora callcentra.

9.4. Na objednávaní přes telefon se přiměřeně vztahují veškeré ustanovení těchto OP.

 

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího, nebo do jiného místa uvedeného Kupujícím v objednávce nebo svoleného přes telefon, které se nachází na území České republiky (s výjimkou uvedenou v čl. I. bod 8. těchto OP). Kupující má také možnost zvolit jako místo dodání kteroukoli z provozoven Prodávajícího na území České republiky, kterou pro takové účely Prodávající určil. Kupující se zavazuje Zboží převzít. Kupující je povinen převzít Zboží osobně, nebo zajistit převzetí Zboží jím pověřenou osobou a podepsat Doklad o převzetí Zboží. V případě Dodání kurýrní službou (dle bod 13. tohoto článku) nebo Dodání pouze na území měst (dle ods. 15. tohoto článku) není v ceně přepravy zahrnuto vyložení a vynáška Zboží a dodáním Zboží se rozumí přistavení dopravního prostředku v místě, kde je možné dopravním prostředkem nejblíže přijet k místu určenému Kupujícím; vyložení Zboží z dopravního prostředku je povinen provést Kupující, který se zavazuje mít za tímto účelem dostatek technického vybavení nebo personálu.

2. Kupujícímu je Zboží předáno na základě předložení (Prodávajícímu, nebo kurýrovi) e-mailu "Informace o objednávce" dle čl. III. bod 3., písm. a) těchto OP, které bude vytištěné, nebo zobrazené na přenosném elektronickém zařízení (např. chytrý telefon nebo tablet) a to po Akceptaci objednávky, která na tento e-mail navazuje dle čl. III. 3. těchto OP písm. c). Kupující odpovídá za to, aby se e-mail Informace o objednávce dle předchozí věty doručený na e-mail Kupujícího nedostal do dispozice třetí neoprávněné osoby (např. na základě nesprávně zadané e-mailové adresy v objednávce), která by ho mohla zneužít a Zboží neoprávněně převzít. Prodávající nezkoumá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů totožnost osoby, která předloží e-mail Informace o objednávce, která byla akceptována, na správném místě dodání Zboží. V případě, že má Kupující podezření, že by třetí osoba mohla zneužít e-mail Informace o objednávce a Zboží neoprávněně převzít, je o tom povinný neprodleně informovat Prodávajícího.

3. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i povahou, nebo množstvím objednaného Zboží. Kupující bere na vědomí, že dodací doby počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí nebo vyšší moci  (např. nouzový stav). Předpokládaná lhůta dodání zboží je uvedena na internetové stránce u příslušného zboží a je označena jako "Předpokládaná lhůta dodání". Při určování předpokládané dodací lhůty vychází Prodávající z dodavatelsko-odběratelských vztahů, aktuální dostupnosti u dodavatelů a povahy zboží. Pokud je u příslušného zboží uvedeno, že "zboží je dostupné", dodací lhůta pravděpodobně nepřekročí předpokládanou lhůtu dodání. Za předpokládaný termín dodání zboží se ve smyslu těchto OP považuje poslední den předpokládané lhůty dodání.

4. Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v e-shopu. V případě doručení zboží na adresu kupujícího bude Přeprava realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti. V případě, že si Kupující zvolil jako Způsob dopravy jiný způsob než osobní odběr, předpokládaná lhůta dodání zboží se automaticky prodlužuje o 2-5 pracovních dnů, přičemž se jedná o čas potřebný na logistiku spojenou s touto přepravou.

5. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby s uvedením jména a příjmení podepisující osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti předávající osoby prohlédnout neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen a zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Podpisem protokolu o doručení zboží Kupující potvrzuje, že zásilku přebírá neporušenou. Pokud zásilka při převzetí vykazuje zjevné znaky poškození, kupující může převzetí zásilky odmítnout. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to např. prostřednictvím Reklamačního formuláře zveřejněného v E-shopu v sekci "Formulář pro uplatnění reklamace" https://www.baumax.cz/formul-pro-uplatnn-reklamace/ .

6. V případě nezastižení Kupujícího, nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.

7. K dodávanému Zboží bude vždy přibalena i příslušná faktura či jiný relevantní doklad s náležitostmi stanovenými právními předpisy.

8. Konečný termín dodání zboží může být vzhledem k povaze nebo množství zboží objednaného zákazníky v příslušném období (např. nárůst v období vánočních svátků, během akčních nabídek), dodací a výrobní termíny a kapacity výrobce nebo dovozce v příslušném období, jakož i jiné okolnosti nezávislé na vůle prodávajícího (např. nouzový stav v zemi, mimořádná situace v zemi dodání apod.) oproti předpokládanému termínu dodání posunout, přičemž konečný termín dodání zboží nemůže v souladu s § 2159 ods. 1 Občanského zákoníku nastat později než na 30. kalendářní den ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není u výrobku uvedena delší předpokládaná lhůta dodání; v případě, že je u výrobku uvedena delší předpokládaná lhůta dodání než 30 kalendářních dnů, konečný termín dodání nemůže nastat později než na poslední den předpokládané lhůty dodání. Toto ustanovení se nedotýká prodloužení lhůty dle bodu 4. tohoto článku OP. Změna termínu dodání podle tohoto bodu se nepovažuje za prodlení na straně prodávajícího. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci oproti konečnému termínu dodání zboží, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určenou dobu nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy nebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitou dobu nezbytné; § 1980 Občanského zákoníku se na toto ustanovení OP nepoužije. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy dle předchozí věty kupujícímu veškerá peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

9. U zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit (tzv. zboží "na míru") se předpokládaný termín dodání zboží sjednává individuálně. Na konečný termín dodání zboží se přiměřeně vztahuje odst. 8 tohoto článku OP.

10. V případě zboží, které je na internetové stránce označeno jako "zboží na objednávku" jsou předpokládané lhůty dodání pouze orientační a dodání je možné až po doplnění zboží na sklad Prodávajícího. Zboží, které je označeno jako "pouze v kamenných prodejnách" není možné nakoupit přes internetový obchod, ale pouze na kamenných prodejnách BAUMAX. Zboží, který je označeno jako „nedostupné“ není možné v tom čase nakoupit vůbec.

11. Pokud Prodávající nemůže Zboží dodat z důvodu, že je objednané zboží vyprodáno, nebo pokud nemůže zajistit dodání zboží ani po uplynutí konečného termínu dodání v souladu s ust. odst. 8 tohoto článku OP, Mohou se Prodávající a Kupující dohodnout i na náhradním plnění ve stejné ceně dle výběru Kupujícího.

12. Pokud není určeno jinak, dnem ve lhůtě dodání se rozumí jen pracovní den. Dodací lhůta plyne až od úplného zaplacení kupní ceny a její připsání na účet Prodávajícího.

13. Prodávající provede dodávku zboží, při které si kupující zvolil jako Způsob dopravy jiný způsob než osobní odběr externí přepravní společností resp. kurýrem. Kupující akceptuje poplatek za doručení zboží.

14. Pokud kupující chce nezávazně zjistit cenu dopravy zboží, o který má zájem, je oprávněn vložit toto zboží do košíku a poté, co přejde do pokladny, zvolí libovolný způsob platby a způsob dopravy "Dodání kurýrní službou". Systém vygeneruje cenu, za kterou je prodávající schopen objednávku dopravit na libovolnou adresu. Před dalším krokem objednávky (ještě předtím, než kupující zadá jakékoliv osobní údaje) je takto kupující informován o ceně dopravy. Pokud kupujícímu vypočtená cena dopravy nevyhovuje, můžete proces objednávky jednoduše ukončit bez jakýchkoli důsledků pro kupujícího nebo prodávajícího.

15. Prodávající provede dopravu zboží, při níž si kupující zvolil jako Způsob dopravy "Dodání pouze na území měst" prostřednictvím kurýrní společnosti. Možnost dodání na území měst může využít pouze ten kupující, jehož místo dodání zboží na nachází na území města uvedeného v označení způsobu dopravy "Dodání pouze na území měst". Mimo tato města nelze objednávku tímto způsobem dopravy dodat - kupující je povinen využít způsob "Dodání kurýrní službou", „Zásilkovna“ nebo "OSOBNÍ ODBĚR" na jím zvolené prodejně. Cena dopravy způsobem dodání pouze na území měst není omezena hmotností nebo velikostí objednávky.

V případě, že kupující zvolí způsob dopravy Dodáním pouze na území měst, přičemž jím zadané místo dodání zboží se na území uvedených míst nenachází, prodávající je oprávněn takovou objednávku neakceptovat a kontaktovat kupujícího s požadavkem na doplacení rozdílu v ceně přepravy mezi způsobem dopravy Dodáním pouze na území měst a Dodáním kurýrní službou.

16. V případě, že je přepravované zboží nestandardních rozměrů (např. Rohové sedačky, velké skříně apod.), je cena individuálně automaticky vypočtena při vytváření objednávky dle pravidel a ceníku uvedeného na https://www.baumax.cz/dodani-zbozi/.

17. V případě objednávky zboží s různou dodací lhůtou bude zboží Kupujícímu dodáno najednou v jedné přepravě v rámci nejdelší dodací lhůty. Pokud Kupující požaduje, aby mu bylo zboží doručeno postupně, je povinen doplnit svou objednávku o tento údaj, přičemž dodací náklady budou účtovány jednotlivě při dodání každého zboží na základě akceptace ceny dopravy Kupujícím, přičemž mohou mu být vyúčtovány i dodatečně (cena přepravy uvedena v objednávce je pouze za 1 přepravu a to z technických důvodů).

18. Za dodání zboží se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené Kupujícím v objednávce.

19. O průběhu vyřizování objednávky bude kupující vyrozuměn e-mailovými zprávami.

20. V případě, že kupující poruší povinnost převzít dodané Zboží, bez ohledu na to, zda-li je Zboží doručováno kurýrem, jiným způsobem nebo je dodáváno na prodejnu prodávajícího (osobní odběr), má prodávající nárok na uplatnění případné náhrady vzniklé škody ve formě přepravného uhrazeného Prodávajícím přepravci. Prodávajícímu náleží úplata za uskladnění ve výši 100,- Kč s DPH za každý kalendářní den prodlení s převzetím dodaného zboží ze strany Kupujícího, přičemž smluvní strany považuji úplatu za uskladnění ve výši 100,- Kč s DPH za výši obvyklou. Prodávající zároveň po doručení nepřevzaté zásilky vyrozumí o této skutečnosti prostřednictvím elektronické pošty Kupujícího se žádostí o informaci o dalším postupu, kterou je Kupující povinen zaslat ve lhůtě 5 dnů. Pokud Kupující požádá o opětovné doručení objednaného zboží, je povinen uhradit náklady prvního, jakož i opětovného doručení zboží.

21. Kupující, kterého místo dodání zboží leží mimo území České republiky, ale v rámci území Evropské unie akceptuje individuální kalkulaci ceny dopravy jako i individuálně dohodnutou lhůtu dodání zboží. Kupující bude vždy Předpokládanou lhůtu dodání zboží a náklady na dopravu poznat před potvrzením objednávky a to i v případě dodávaní tovaru mimo území České republiky, v rámci území Evropské unie.

22.1. Kupující bere na vědomí, že tyto OP se vztahují na objednávky, ve kterých množství zboží objednané kupujícím odpovídá běžné spotřebě jedné domácnosti. V případě, že si kupující objedná množství zboží, které přesahuje běžnou spotřebu jedné domácnosti, prodávající si vyhrazuje právo takovou objednávku neakceptovat, případně od ní odstoupit a to v kterékoli etapě jejího plnění. Prodávající takto bude postupovat zejména z důvodů vyprodání zásob zboží nebo nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu zboží nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci (např. válka apod.) nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu v ceně zboží uvedené na internetové stránce prodávajícího nebo dodat zboží odpovídající popisu zboží uvedeného v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího nebo dodat zboží ve lhůtě určené dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit kupujícímu již kupujícím případně zaplacenou kupní cenu za zboží ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

22.2. Prodávající, v případě, že se nerozhodne postupovat podle bodu 22.1. těchto OP, je oprávněn kupujícího, který si objedná množství zboží, které přesahuje běžnou spotřebu jedné domácnosti kontaktovat a dohodnout individuální lhůtu pro dodání části nebo celku objednávky; v případě, že se smluvní strany nedohodnou na individuální lhůtě dodání zboží, prodávající si vyhrazuje právo akceptovat objednávku pouze zčásti, v rozsahu množství zboží, které je schopen dodat v souladu s těmito OP, přičemž kupující je oprávněn od takto uzavřené smlouvy odstoupit.  

 

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen (zavazuje se) uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu jako aktuální prodejní cena. Kupní cena (aktuální prodejní cena) není označena žádným popisem. Kromě kupní ceny prodávající uvádí na produktové stránce Zboží, v případě Zboží, které je prezentováno jako Zboží ve slevě i Předchozí cenu Zboží (dle bodu 8. tohoto článku V.) a Běžnou cenu Zboží mimo propagační období (dle bodu 9. tohoto článku V.). Kupní cena Zboží, Předchozí cena Zboží a Běžná cena Zboží mimo propagační období jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání. Aktuální ceny dopravy jsou taktéž uvedeny v E-shopu, přičemž platí pouze pro dodání v rámci České republiky. Má-li být Zboží dodáno mimo území České republiky, bude cena dopravy dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím individuálně, není-li výslovně v E-shopu uvedeno jinak.

2. Změny cen Zboží, nebo dopravy jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno, nebo nestanoví-li právní předpisy (např. v případě změny sazby DPH) jinak. Změna cen je účinná zveřejněním v E-shopu, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak. Bude-li se změna cen, bez ohledu na to, zda se jedná o cenu Zboží, dopravy nebo jiné položky objednávky, dotýkat již uzavřené Smlouvy, Prodávající bude o takové změně Kupujícího informovat, přičemž Kupující bude mít v takovém případě právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace o změně ceny.

3. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) bude realizována bezhotovostně na účet Prodávajícího, který je uveden v těchto OP, nebo který bude uveden v Informaci o objednávce, příp. který bude neprodleně po uzavření Smlouvy sdělen Kupujícímu prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku. Kupující je povinen kupní cenu uhradit před dodáním Zboží. Kupní cenu je možné uhradit rovněž prostřednictvím platební brány Pay-U (nebo jiné), nebo kartou, pokud jsou tyto možnosti v daném okamžiku k dispozici. Kupní cenu je možné uhradit rovněž z poskytnutého spotřebitelského úvěru Home Credit . Na poskytnutí úvěru se vztahují obchodní podmínky zpřístupněné ze strany Home credit v průběhu podávaní žádosti o uzavření spotřebitelské úvěrové smlouvy.

4. Kupní cena je splatná ve lhůtě 7 kalendářních dnů od doručení "Informace o objednávce" dle čl. III. bod 3., písm. a) těchto OP.

5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupující není oprávněn na kupní cenu jednostranně započítávat jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky vůči Prodávajícímu.

6. Faktura anebo pokladní doklad na kupní cenu vystavena prodávajícím slouží rovněž jako daňový doklad a dodací list. Faktura anebo pokladní doklad je přiložená v balení spolu s dodaným zbožím anebo je odevzdaná kupujícímu při osobním odběru zboží anebo je zaslána kupujícímu e-mailem. Stejným způsobem mohou být doručovány i stornovací anebo opravné daňové doklady.

7. Realizace objednávky začíná až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravy na účet Prodávajícího. Zboží nebude nikdy vydáno Kupujícímu dříve než po úplném zaplacení kupní ceny a dopravy. Začátek realizace objednávky neznamená konkludentně Akceptaci objednávky a nenahrazuje Akceptaci objednávky podle čl. III. bod 3. písm. c) OP.

8. Pokud je Zboží prezentováno na stránkách prodávajícího jako Zboží ve slevě, prodávající u daného Zboží uvede rovněž Předchozí cenu Zboží (na stránce i jenom zkráceně „Předchozí cena“). Uvedena Předchozí cena, je v závislosti od okolností, nejnižší cenou Zboží, za kterou jej prodávající na e-shopu (pokud není výslovně uvedeno jinak) nabízel a prodával:

a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, anebo

b) od okamžiku, kdy začal Zboží nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je Zboží v prodeji dobu kratší než 30 dnů, anebo

c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

Ve výjimečných případech (sezónní zboží nabízené pouze po část roku, opětovné vrácení zboží do nabídky  po jeho dočasném vyprodání) doba 30 dnů před poskytnutím slevy nemusí časově bezprostředně předcházet dni poskytnutí slevy, ale jedná a cenu za dobu posledních 30 dnů, během kterých bylo Zboží v nabídce, před poskytnutím slevy; v případě, že Zboží již v nabídce historicky bylo, ale nebylo v nabídce po dobu celých 30 dní, jedná se o nejnižší cenu za celou dobu, během které bylo Zboží v nabídce před poskytnutím slevy.

9. Jestli je Zboží prezentováno na stránkách prodávajícího jako Zboží ve slevě, prodávající může u daného Zboží uvést rovněž  Běžnou cenu Zboží mimo propagační období (na stránce i jenom zkráceně „Běžná cena mimo propagační období“). Cena dle předchozí věty je cenou Zboží, za kterou je běžně nabízeno prodávajícím v určitém období, pokud se v tomto období na Zboží nevztahuje žádná sleva nebo propagační akce.

10. Prodejní – daňový  doklad vystavený Kupujícímu je možné opravit nejpozději do 15-tého dne následujícího měsíce po jeho vystavení . Pokud Kupující žádá opravit původní doklad z individuálního zákazníka – spotřebitele  na právnickou osobu (firmu), musí požádat písemnou formou (e-mail:  [email protected]).

K písemné žádosti musí Kupující  přiložit vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o změnu odběratele“

 

VI. Práva z vadného plnění

1.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré nabízené Zboží je nové, není-li u některého Zboží uvedeno jinak. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, pak je oprávněn vytknout vadu, která se vyskytne u spotřebního Zboží  bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit, nejpozději, v době 2 let od převzetí Zboží. Jedná-li se o použité spotřební Zboží, činí lhůta dle předchozí věty na základě dohody smluvních stran pouze 1 rok. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozích vět neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

1.2. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží, jiném oficiálním sdělení nebo v reklamě uvedena doba, po kterou si věc dle poskytovatele záruky při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost nebo po kterou lze Zboží užívat, má Kupující u takového Zboží po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost (§ 2113 až 2117 OZ). Pokud je záruka podmíněná, kupující má z ní práva, pouze pokud uvedené uložené podmínky splní. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující Zboží převezme,

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,

d) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není - li technických norem,

e) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, s výjimkou případu, prokáže-li prodávající, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

f) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

g) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Vlastnosti dle písm. d) až g) tohoto ustanovení se na Zboží neuplatní v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

3. Projeví-li se vada během jednoho roku ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Táto doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

4. Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Za vadu se považuje také vada způsobena nesprávnou montáži nebo instalaci provedenou kupujícím, pokud vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené opotřebením při obvyklém užívání nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání, vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/, nebo třetími osobami.

5. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost nejsou tímto bodem dotčeny.

6. Kupující je oprávněn případné vady Zboží vytknout u Prodávajícího. Kupující je oprávněn reklamovat Zboží na kterékoliv provozovně Prodávajícího písemně nebo osobně. Pro tyto účely je Prodávajícím doporučena zejména jeho provozovna na adrese Baumax (BM ČESKO s.r.o.), ul. 17. listopadu 2261, 738 02 Frýdek – Místek, která je interně určena k vyřizování reklamací E-shopu a umí vyřídit reklamaci efektivněji jako jiné prodejny. Kupující je oprávněn podat reklamaci i e-mailem na adresu: [email protected]. K reklamaci je Kupující oprávněn využít reklamační formulář zveřejněný na stránkách E-shopu https://www.baumax.cz/formul-pro-uplatnn-reklamace/ .

7. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího neb o v místě pro kupujícího bližším, kupující  vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

8. Má-li Zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady, dodáním chybějícího Zboží nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

9. Prodávající odstraní vadu dle bodu 8. tohoto článku OP v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který kupující Zboží koupil. Ujednání bodu 16. tohoto článku OP tím není dotčeno. K odstranění vady převezme prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s bodem 9. tohoto článku OP,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

11. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které kupující obdržel.

12. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

13. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

14. Uplatní-li kupující reklamaci, potvrdí mu Prodávající (příp. jiný určený subjekt) v písemné formě datum, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující vytkl vadu Zboží, že se jeho práva omezí, nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

15. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže, nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

16. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty oprávňuje Kupujícího od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Ustanovení tohoto bodu se použije pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.

17. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

18. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží Kupujícímu, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa dodání.

19. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. K účinkům podle tohoto bodu soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání Zboží věděl, nebo musel vědět.

20. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, musí vady reklamovat písemně, a to neprodleně po jejich zjištění, přičemž místo pro předání reklamovaného Zboží (např. za účelem posouzení oprávněnosti vady), způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje Prodávající. Na reklamaci kupujícího podnikatele se uplatní i ustanovení občanského zákoníku § 1923, § 2106, § 2107, § 2110 a § 2111 v rozsahu, v kterém se liší od ustanovení tohoto článku OP.

21. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny a před tím, jak mu je dodáno nové Zboží.

22. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím jiná osoba než podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

23. Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

24. Reklamace by měla být Kupujícím pro rychlost vyřízení uplatněna u Prodávajícího a to buď dopisem doručeným na adresu sídla Prodávajícího, nebo elektronickou poštou doručenou na e-mailovou adresu elektronického obchodu Prodávajícího [email protected] (což nevylučuje možnost uplatnění reklamace na kterékoliv prodejně Prodávajícího a na adrese jeho sídla v souladu se zákonem, přičemž v takovém případě může být proces vyřízení reklamace prodloužen o čas potřebný na správu přeposlání reklamace příslušnému zaměstnanci Prodávajícího) a to vždy bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o uplatnění reklamace je třeba na adresu sídla, prodávajícího, resp. e-mailem doručit daňový doklad nebo jiný doklad prokazující zakoupení zboží, případně záruční list. Kupující je povinen předložit doklady o případných předchozích opravách souvisejících se zárukou.

25. Dále podle pokynů Prodávajícího Kupující:

a) předá, nebo doručí reklamované zboží, dokumentaci ke zboží a všechny jeho části (příslušenství) Prodávajícímu na jeho nejbližší prodejně, nebo na jiném dohodnutém místě; a nebo

b) vyhotoví fotodokumentaci vady a výrobku a doručí, nebo předá ji Prodávajícímu na dohodnuté adrese, nebo e-mailové adrese, jestliže Prodávající nepožádal o předání, nebo doručení zboží podle písm. a) tohoto článku; a nebo

c) umožní osobě pověřené Prodávajícím odborné posouzení reklamované vady na místě, kde se zboží nachází, pokud to požaduje Prodávající.

Neposkytnutí součinnosti dle tohoto ujednání je překážkou splnění povinnosti prodávajícího tak závažnou, že prodlužuje lhůtu na vyřízení reklamace o dobu neposkytnutí součinnosti.

26. Kupující je povinen neodesílat ani nedodávat reklamované Zboží Prodávajícímu, dokud to Prodávající od Kupujícího výslovně nepožaduje v souvislosti s předcházením vzniku nadbytečných nákladů na dopravu, pokud fyzická přítomnost reklamovaného zboží není nutná k posouzení reklamace. Náklady na odeslání, nebo dodání reklamovaného Zboží v rozporu s tímto ujednáním není možné považovat za účelně vynaložené.

27. V případě, že Kupující neuplatní reklamaci v souladu s tímto článkem OP, reklamace se nepovažuje za řádnou a Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího doplnění uplatnění reklamace. Do doby řádného doplnění uplatnění reklamace doba na vyřízení reklamace neběží.

28. Oznámení o uplatnění reklamace musí obsahovat popis vady zboží, způsob, jakým se vada projevuje a kontaktní údaje Kupujícího (e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresu), za účelem vyrozumění Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Kupujícímu, který uplatňuje nároky z vad, doporučuje pro rychlost Prodávající vyplnit formulář na uplatnění reklamace (https://www.baumax.cz/formul-pro-uplatnn-reklamace/), ve kterém přesně popíše vadu a způsob jakým se vada projevuje. V případě nesprávně zadaných údajů ze strany Kupujícího Prodávající nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit.

29. Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost, kterou je při vyřizování a po vyřízení reklamace lze racionálně za účelem posouzení reklamace od Kupujícího očekávat. Kupující je povinen převzít Zboží po vyřízení reklamace (bez ohledu na to, či byla reklamace vyřízená pozitivně nebo byla zamítnuta) od Prodávajícího. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti reklamované Zboží převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění Zboží. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše 100,- Kč s DPH, kterou smluvní strany považují za obvyklou.

30. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, body 1.1., 1.2., 2., 3., 6., 7., 8., 9, 10., 12., 13., 14., 16., 17. a 23. tohoto článku OP se neuplatní.

31. Není-li pro případy, kdy to právní předpisy umožňují, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ. Je-li kupujícím spotřebitel, užijí se dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

32. Práva kupujícího z § 5d Zákona o ochraně spotřebitele

Kupující, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno může odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy dle předchozí věty, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět Smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

33. Právo podat stížnost prodávajícímu

33.1.  Kupující má právo podat prodávajícímu stížnost.

33.2. Prodávající bude přihlížet pouze ke stížnostem podaným písemně nebo i e-mailem na e-mail [email protected].

33.3. Dnem přijetí stížnosti je den jejího potvrzeného osobního přijetí v sídle prodávajícího nebo datum poštovního razítka v případě stížnosti podané dopisem nebo datum přijetí emailové zprávy.

33.4. Stížnost musí obsahovat:

a) kontaktní údaje: jméno a příjmení, adresu popř. telefonní číslo, e-mailovou adresu;
b) přesný popis a odůvodnění stížnosti;

c) pokud se stížnost týká konkrétního nákupu je nutné doplnit informace ohledem konkrétního nákupu např. číslo objednávky;

d) datum a podpis.

33.5. Lhůta pro posouzení stížnosti je zpravidla 30 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu. Prodávající je oprávněn tuto lhůtu přiměřené prodloužit, a to i opakovaně.

33.6. Oznámení o výsledku posouzení stížnosti bude zasláno kupujícímu  zpravidla do 30 dnů od data doručení stížnosti stejným způsobem jakým mu byla stížnost doručena.

33.7. Rozhodnutí prodávajícího  týkající se stížnosti je konečné a není vůči němu přípustné odvolání.

33.8. Po vyčerpání prostředků dle tohoto ustanovení má kupující právo uplatnit své nároky u soudu.

 

VII. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1.  Kupující, kteří jsou spotřebiteli, mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě Zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo

a) poslední kus Zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží. V případě Zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, je cena přepravy tohoto Zboží na provozovnu prodávajícího uvedena na stránce e-shopu prodávajícího.

Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce Zboží:

a)   které bylo vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám (dále i jako „zboží na míru“). Zboží, kterého se týká výjimka z práva na odstoupení od smlouvy je zpravidla takto označeno v internetovém obchodě.

b) podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím;

c) o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

1.1. O zboží na míru jde i v  případě, že je Zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího (např. v případě na míru vyhotovené zárubně, metrážní textil či koberce řezané dle požadavku kupujícího), Zboží je tedy zhotoveno podle speciálních požadavků Kupujícího nebo přizpůsobené jeho potřebám tzv. na míru nebo je toto Zboží určené speciálně pro konkrétního kupujícího. Takové Zboží je na internetové stránce www.baumax.cz označeno speciální informací, ohledem povahy Zboží a informací, že od Smlouvy není možné odstoupit.

1.2. Za "zboží na míru" se považují pouze takové výrobky, které:

a) nejsou sériově vyráběné a jejich výroba dle designu navrženého na stránce www.baumax.cz je zadána jejich dodavateli až poté, co jejich objedná a zaplatí kupující;

b) na jejich přípravu pro dodání kupujícímu je nutná invazivní úprava či příprava jako například stříhání, řezání, smíchání více výrobků a podobně.

1.3. Prodávající důrazně žádá kupujícího, aby neobjednával "zboží na míru", o které nemá jednoznačně zájem. V případě jakýchkoliv pochybností o rozměrech, typu či jiných vlastnostech zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám  nebo "zboží na míru"  případně zboží označeného informací o nemožnosti odstoupení od smlouvy dle § 1837 OZ prodávající výslovně žádá kupujícího, aby před složením objednávky odstranil všechny své pochybnosti, například kontaktoval prodávajícího na jím zveřejněných kontaktech se svými otázkami. Kupující bere žádosti prodávajícího podle tohoto bodu OP souhlasem s těmito OP na vědomí. Kupující také bere na vědomí, že Zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám  nebo označené jako "zboží na míru"  případně označené informací o nemožnosti odstoupení od smlouvy dle § 1837 OZ prodávající není po výrobě podle specifikací kupujícího schopen prodat bez vzniku škody na jeho straně a proto nebude odstoupení od smlouvy v rozsahu tohoto  Zboží podle bodu 1 tohoto článku  těchto OP akceptovat.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání [například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doporučenou adresu Baumax (BM ČESKO s.r.o.)], ul. 17. listopadu 2261, 738 02 Frýdek – Místek, Česká republika a e-mailem zaslaným na adresu [email protected]. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (https://www.baumax.cz/formul-pro-odstoupen-od-smlouvy/); použití vzorového formuláře není povinností Kupujícího.

3. V e-shopu může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od Smlouvy, nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení vůči prodávajícímu. Využije-li Kupující této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od Smlouvy a Kupující již není povinen zasílat oznámení o odstoupení od Smlouvy poštou, e-mailem či jiným způsobem.

4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz bod 1. tohoto článku).

5. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se Strany jinak. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady. V případě vrácení peněz Home Credit  (odstoupení od spotřebitelské úvěrové smlouvy) při vrácení zboží se použijí obchodní a smluvní podmínky Home Credit  dostupné v spotřebitelské úvěrové smlouvě a na internetových stránkách Home Credit. Obdobně se postupuje v případě odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží.

6. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží, nebo poté, co Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

7. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu osobně nebo poštou na kteroukoliv provozovnu, a to zejména na doporučenou adresu Baumax (BM ČESKO s.r.o.), ul. 17. listopadu 2261, 738 02 Frýdek – Místek, Česká republika; na téže adrese je možno Zboží vrátit osobně. O vrácení Zboží osobně je potřebné sepsat protokol. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle Zboží před jejím uplynutím.

8. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží, pokud toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (např. Zboží na paletách); maximální náklady na jeho vrácení jsou Prodávajícím určeny na částku, která je u daného Zboží uvedena na stránce prodávajícího, jako cena dopravy Zboží v případě, že je Zboží zasíláno kupujícímu.

9. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i) OZ.

10. Na Kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se tento článek OP nevztahuje, nestanoví-li právní předpisy jinak.

11. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy dle tohoto článku OP, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží Zboží nebo než mu Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho co nastane dříve.

 

VIII. Ochrana osobních údajů - Informace o zpracovávání osobních údajů souboru údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení

1. Kupující je subjektem údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nazývané dále také "nařízení") a pojmy kupující a subjekt údajů jsou pro účely OP totožné a zaměnitelné. Prodávající je správcem v souladu s nařízením a pojmy Prodávající a správce osobních údajů jsou pro účely OP totožné a zaměnitelné.

2. Prodávající jako správce informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13 a 14 nařízení (Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 nařízení), že:

2.1. Správce zpracovávající osobní údaje subjektů údajů je společnost BM ČESKO s.r.o., se sídlem: Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4, IČO: 04335813, email: [email protected].

2.2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: [email protected], nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

2.3. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány za účelem realizace plnění vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím internetového obchodu nebo přes telefon). Osobní údaje se zpracovávají na základě na základě nutnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce, nebo třetí strany se provádí v souladu s ust. právních předpisů a je specifikována v těchto OP.

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a zaznamenávány na nezbytné účely, a to:

a) k provozování funkční webové stránky a jejího obsahu služeb - právní základ zpracování je oprávněný zájem Prodávajícího;

b) plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů např. zákon o účetnictví, zákon o přidané hodnotě - jako právní základ pro zpracování osobních údajů v tomto případě slouží plnění zákonné povinnosti;

c) příprava, uzavření a plnění smlouvy s Kupujícím – subjektem údajů. Splnění a realizace této smlouvy, ochrana právních nároků z této smlouvy, vnitřní evidence a kontrola řádného poskytování smlouvy - právní základ zpracování je smlouva (zpracování na základě smlouvy);

d) příprava, uzavření a plnění smlouvy ve prospěch třetí osoby. Osobní údaje třetí osoby, v jejíž prospěch se plní jsou získány od Kupujícího, který je zodpovědný za jejich správnost. Prodávající dodává zboží třetí osobě, v jejíž prospěch byla kupní smlouva uzavřena. Právní základ zpracování osobních údajů třetí osoby je oprávněný zájem Prodávajícího na splnění smlouvy ve prospěch třetí osoby.

e) upozornění Kupujícího e-mailem - pomoc Kupujícímu s dokončením nákupu prostřednictvím funkce "opuštěný košík". Může jít jen o Kupujícího, který je zaregistrován, nebo poskytl Správci svůj e-mail, nebo projevil svůj souhlas na stránce Správce. Pokud kupující nedokončil svůj nákup, nebo nedokončil platbu je mu možné zaslat na e-mail upozornění s obsahem košíku a pomoci mu tak dokončit nákup. Jako právní základ pro zpracování osobních údajů v tomto případě slouží smlouva (zpracování na základě smlouvy) a oprávněný zájem Prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel není zákonným ani smluvním požadavkem, avšak bez jejich zpracování není možné řádně dokončit nákup a uzavřít smlouvu. Ze zasílání takového e-mailu se může Kupující kdykoliv odhlásit.

f) upozornění Kupujícího e-mailem - pomoc kupujícímu s dokončením nákupu prostřednictvím "funkce reaktivizace". Může jít jen o Kupujícího, který je zaregistrován, nebo poskytl Správci svůj e-mail, nebo projevil svůj souhlas na stránce Správce. Pokud Kupující nevyvíjí v e-shopu aktivitu, Prodávající mu může zaslat na e-mail upozornění se záměrem připomenout mu možnost nakupovat u Prodávajícího (např. Zasláním slevového kupónu) - jako právní základ pro zpracování osobních údajů v tomto případě je smlouva (zpracování na základě smlouvy) a oprávněný zájem Prodávajícího. Ze zasílání takovéhoto emailu se může Kupující kdykoliv odhlásit.

g) upozornění Kupujícího e-mailem - pomoc Kupujícímu s nákupy - funkce segmentace - na základě nákupů Kupujícího jsou mu zasílány na e-mail obdobné nabídky na zboží, jaké Kupující obvykle nakupuje. Může jít jen o Kupujícího, který je zaregistrován, nebo poskytl Správci svůj email, nebo projevil svůj souhlas na stránce Správce. Jako právní základ pro zpracování osobních údajů v tomto případě slouží smlouva (zpracování na základě smlouvy) a oprávněný zájem Prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel není zákonným ani smluvním požadavkem, jejich zpracování napomáhá Kupujícímu k výběru zboží a směřuje k uzavření smlouvy. Ze zasílání takového e-mailu se může Kupující kdykoliv odhlásit.

h) marketingové aktivity a newsletter - marketingová činnost Prodávajícího ve vztahu ke Kupujícímu za účelem informování o zboží, novinkách a prodeji, vzdělávání Kupujících, informace o slevách, cílené reklamy, přizpůsobené nabídky zobrazené na webu, vylepšení služeb, vnitřní statistiky a přehledy apod. - jako právní základ pro zpracování osobních údajů v tomto případě slouží oprávněný zájem Prodávajícího jakož i souhlas subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel není zákonným ani smluvním požadavkem, avšak jejich zpracování je pro marketingové aktivity nezbytné. Pokud se Kupující přihlásí k odběru newsletteru, po prvním přihlášení dostane od Správce ještě jeden potvrzující e-mail. Z odběru newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit. Newsletter je spravován externím zprostředkovatelem - společností Edrone.

i) kontaktní formuláře - jako právní základ pro zpracování osobních údajů v tomto případě slouží oprávněný zájem Prodávajícího. Zpracování dat je nezbytné pro vyřízení žádosti Kupujícího, nebo jiného podnětu a tím pro účely oprávněného zájmu Správce na jejich řádném vybavení. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel není zákonným ani smluvním požadavkem, avšak bez jejich zpracování není možné žádost či jiný podnět Kupujícího řádně vybavit a v logickém souladu s tím ani ho elektronicky podat na webové stránce. Pokud dojde k uchování identifikačních a kontaktních údajů a údajů o objednávkách na základě oprávněného zájmu Prodávajícího (bez souhlasu subjektu údajů) je to za účelem ochrany právních nároků a vnitřní evidence a kontroly. Oprávněnými zájmy Prodávajícího jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb vyplývajících z uzavřených kupních smluv jako oprávněné zájmy Prodávajícího.

j) stížnosti - kupujícího – subjektu údajů. Splnění a realizace této smlouvy, ochrana právních nároků z této smlouvy, vnitřní evidence a kontrola řádného poskytování smlouvy, uplatnění práv a povinností související s realizací nákupu  - právní základ zpracování je oprávněný zájem Správce na jejich řádném vybavení.

2.5. Cookies - webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti soubory cookies. S používáním cookies vyjadřuje dotčená osoba svůj souhlas. Více informací naleznete na https://www.baumax.cz/cookies/ a https://www.baumax.cz/cookies/ a také https://www.baumax.cz/osobni-udaje/politykaos.  Správce upozorňuje, že neodsouhlasení užívání cookies na stránce může dojít k nefunkčnosti, nebo nesprávné funkčnosti webové stránky.

2.6. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.

2.7. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: jméno a příjmení fyzické osoby, resp. obchodní jméno, nebo název právnické osoby, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, resp. adresa sídla právnické osoby, e-mailová adresa subjektu, telefonní číslo subjektu, IČO, DIČ, doručovací adresa a u registrovaných osob login pro přihlášení a heslo, IP adresa, cookies.

2.8. Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

 

Jiný oprávněný subjekt

Obecně závazný právní předpis v podle čl. 6 odst. 1, písm. c) nařízení

Na základě oprávněného zájmu - společnosti z obchodní skupiny (sesterské společnosti)

 

Smluvní partner (na základě smlouvy)

 

Smluvní partner (na základě smlouvy) za účelem dle bodu 2.4)

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko REGON 180857880

 

 

 

Přepravní společnosti a jejich subdodavatele – např. GEIS Parcel

PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, Polsko REGON 300523444

EDRONE sp. z o. o. (služba Edrone), (služba Edrone), REGON: 360228388, NIP: 6762482064,  ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, Polsko - zabezpečuje optimalizaci webu a personalizaci obsahu a nabídky pro subjekt údajů/kupujícího

 

SAMITO S.A., se sídlem: Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Varšava, zapsána Soud regionální pro m. st. Varšavy XIV Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod č KRS 0000882417, Regon 147254672, NIP: 113-287-65-28, který zajišťují optimalizaci webu a personalizaci obsahu a nabídek pro dotčené osoby/kupující (marketingové aktivity)

 

Home Credit a.s., se sídlem:    Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, IČO:       269 78 636,  zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 4401– splátkový prodej,  zabezpečení kontaktu  na splátkový prodej

 

Účetní a daňoví poradci, auditorské společnosti

 

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

2.9. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU), nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

2.10. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (e-mailem, online formulářem, nebo osobně). V případě plnění smlouvy ve prospěch třetí osoby jsou osobní údaje třetí osoby získané od kupujícího stejnými způsoby.

2.11. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nevyhnutelně nutnou pro splnění účelů, nejdéle po dobu 5 let od jejich získání, pokud není v těchto OP nebo v jednotlivých informacích ohledem zpracování osobních údajů stanoveno jinak.

2.12. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě, pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: [email protected], nebo písemně na adresu správce.

2.13. Při používání webových stránek obchodu jsou automaticky stahovány doplňkové informace [IP adresa zařízení uživatele (kupujícího), nebo externí IP adresa dodavatele internetu, název domény, druh prohlížeče, čas přístupu, druh operačního systému]. Všechny tyto údaje jsou označovány jako "další údaje". Od kupujících mohou být také shromažďovány navigační údaje včetně informací o odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo jiných činností prováděných v tomto obchodě.

2.14. Správce může shromažďovat IP adresy uživatelů obchodu (Kupujících). IP adresa je číslo, přidělené počítači návštěvníka obchodu poskytovatelem internetových služeb. IP adresa poskytuje přístup k internetu. IP adresa je používána Správcem na diagnostiku technických problémů připojení k serveru, vytváření statistických analýz užitečných pro správu a zlepšování obchodu, a také pro bezpečnostní účely, případně identifikaci nežádoucích automatických souborů, které zpomalují prohlížení obchodu.

2.15. Webová stránka poskytuje odkazy na jiné stránky, za které Provozovatel neručí. Zásady zpracování osobních údajů jsou vymezeny v čl. 5 Nařízení. Údaje o rozsahu a účelu shromažďování údajů příslušnou stránkou, jakož i o dalším zpracování a takovémto používání osobních údajů se nacházejí v informacích o ochraně údajů přímo na webové stránce služby příslušného provozovatele. Pokud Kupující sleduje odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek, je povinen vzít na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní pravidla ochrany osobních údajů a že Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za tato pravidla. Z tohoto důvodu Správce doporučuje kupujícímu, aby se po přechodu na jiné stránky pomocí linku na tomto e-shopu, seznámila se zásadami ochrany osobních údajů dané stránky, a to před odesláním jakýchkoliv osobních údajů na tyto webové stránky.

2.16. Provozovatel zpracovává osobní údaje profilováním, které není založeno na automatizovaném individuálním rozhodování, zejména za účelem optimalizace webu, personalizace obsahu a personalizace nabídek kupujícímu. Z profilování pro subjekt údajů nevyplývají žádné právní účinky ani nijak nebude ovlivňovat její situace. Profilování spočívá ve využívání zejména informací o produktech, které prohlížel Kupující a také o místě bydliště Kupujícího k tomu, aby Kupujícímu byla připravena nabídka na míru, která jí bude zobrazena na webové stránce, nebo (v případě, pokud taková možnost vyplývá ze souhlasu subjektu údajů, nebo oprávněného zájmu Správce) zaslaná e-mailem. Také se jedná o zpracování údajů o Kupujících a jejich využívání pro posouzení určitých informací o Kupujících, zejména na analýzu, nebo prognózu osobních preferencí a zájmů.

2.17. Všechny osobní údaje poskytnuté Kupujícím v rámci jeho zákaznických aktivit na e-shopu Správce (mj například: výběru zboží, objednávky zboží, reklamace zboží či zákaznické registrace prostřednictvím e-shopu prodávajícího), v souvislosti s realizací smlouvy, nebo v souvislosti s výkonem marketingu Správce jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány podle zvláštního dokumentu "Politika osobních údajů", který je dostupný na https://www.baumax.cz/osobni-udaje/politykaos .

2.18. Rozsah  a  způsob zpracování osobních údajů poskytnutých Kupujícím v rámci nákupu zboží prostřednictvím splátkového prodeje zabezpečeného  společností  Home Credit a.s je uveden v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů z 01.06.2023 dostupném na www.homecredit.cz (dále jen „Informační memorandum“). Prodávající je jako v tomto případě jako pověřený od Správce – Home Credit a.s..  k zpracováním osobních údajů v rozsahu uzavřené Smlouvy o spolupráci, a to pouze za účelem umožnění kontaktu Kupujícího se Správcem - Home Credit a.s., či za účelem plnění jiných jeho smluvních  povinností anebo příslušných právních předpisů.

 

 IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající informuje Kupujícího, který je spotřebitelem, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 (www.coi.cz, e-mail: [email protected]). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou Smluvních stran, může se Kupující, který je spotřebitelem, na uvedený subjekt obrátit. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro Kupujícího zpoplatněno, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá Strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží, nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

 

X. Ostatní ustanovení

1. Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva nebude po jejím splnění u Prodávajícího uložena, tudíž ji nebude možné Kupujícímu zpřístupnit. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v E-shopu. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v čl. III. těchto OP.

2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu, nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

5. Veškeré obrázky a ilustrace Zboží se mohou fakticky lišit od skutečného vzhledu Zboží, což pochopitelně nemá vliv na uváděné užitné vlastnosti Zboží. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že vynakládá maximální snahu, aby tyto obrázky a ilustrace co nejvíce odpovídaly skutečnému vzhledu Zboží.

6. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností ve smyslu ustanovení § 37g písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů v jakékoli provozovně Prodávajícího. Adresy těchto provozoven jsou uvedeny stránkách E-shopu. Kupující je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie, nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

7. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech, nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

8. Zobrazení barev Zboží vyobrazeného na internetové stránce elektronického obchodu se může mírně lišit od dodávaného Zboží s ohledem na technologický postup výrobce při výrobě, z důvodu různé kalibrace/nastavení zobrazovacích a snímacích zařízení a kvality poskytnutých obrazových záznamů od dodavatelů. Kupující bere na vědomí, že zejména Zboží z přírodních materiálů, z materiálů připomínajících přírodní materiály, ze strukturovaných materiálů, zboží s abstraktními nebo nepravidelnými vzory se může mírně odlišovat od dodávaného Zboží vzhledem k technologickému postupu výrobce při výrobě Zboží nebo při výrobě materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno (např. dýha, PVC, vinyl, dlažba, sklo, atd.), vzhledem k reálným vlastnostem Zboží z přírodních materiálů nebo vzhledem k nemožnosti zobrazení celého vzoru u abstraktních nebo nepravidelných vzorů na internetové stránce.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno, nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v prvním článku těchto OP či na e-mailovou adresu uvedenou v E-shopu a v případě Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou, nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít.

2. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo, nebo by se stalo neplatným, nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

3. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.

4. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

5. Tyto OP jsou platné a účinné od 18.07.2023. Změny OP jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na již uzavřené Smlouvy.

 

18.07.2023

 

BM ČESKO s.r.o.