VOP

Obchodní podmínky internetového obchodu

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky [dále jen „OP“] upravují zejména smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany společnosti BM ČESKO s.r.o., sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo: 043 35 813, DIČ: CZ04335813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 246100, bankovní spojení: č.ú. CZ1327000000002112818156, tel.: +48697560123, e-mail: e-shop@baumax.cz [dále jen „Prodávající“], právnickým nebo fyzickým osobám [dále jen „Kupující“]; Kupujícím je i právnická nebo fyzická osoba, která si vytvoří uživatelský účet dle článku II. těchto OP, aniž by u Prodávajícího zakoupila zboží. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.
 2. Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.baumax.cz [dále jen „Zboží“]. U každého Zboží je uveden popis jeho hlavních vlastností.
 3. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“]; není-li však Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se Zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak.
 4. OP zejména určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží [dále také jen „Smlouva“].
 5. Odesláním objednávky prostřednictvím internetové adresy www.baumax.cz [dále také jen „E-shop“] nebo vytvořením uživatelského účtu dle článku II. těchto OP Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. Tyto OP uplatní pouze pro prodej Zboží prostřednictvím E-shopu, jakož i pro vytvoření a užívání uživatelského účtu.
 6. OP upravují také práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.baumax.cz, jakož i další související právní vztahy.
 7. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží [dále jen „Uživatelský účet“]. Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu. 
 2. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. 
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá (tj. nepřihlásil se na svůj Uživatelský účet v době jednoho roku od posledního přihlášení), či v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její následné akceptace Prodávajícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neuplatní; informace zveřejněné v E-shopu nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:
 • identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení (název/firma), adresa bydliště (sídla), emailová adresa a kontaktní telefonní číslo;
 • identifikaci objednávaného Zboží; (c) požadované množství Zboží; (d) cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v E-shopu; (e) volbu způsobu dodání včetně akceptace nákladů na dodání. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží.
 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 2. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. V okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu, který představuje i akceptaci objednávky, a jehož součástí budou i tyto OP, Kupujícímu je uzavřena Smlouva. V případě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení OZ, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání potvrzení o doručení objednávky (viz předchozí odstavec těchto OP). V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a objednávka nebyla Prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 14 dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán příkaz k úhradě nebo bude podána poštovní poukázka.

IV. Dodání zboží

 1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího nebo do jiného místa uvedeného Kupujícím v objednávce, které se nachází na území České republiky. Kupující má také možnost zvolit jako místo dodání kteroukoli z provozoven Prodávajícího na území České republiky, kterou pro takové účely Prodávající určil. Kupující se zavazuje Zboží převzít.
 2. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i povahou nebo množstvím objednaným Zbožím. Kupující bere na vědomí, že dodací doby počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci), přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje Kupujícího bezodkladně informovat některým z prostředků komunikace na dálku.
 3. Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v E-shopu. Přeprava bude realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti.
 4. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti předávající osoby prohlédnout neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to např. prostřednictvím reklamačního formuláře zveřejněného v E-shopu v sekci Reklamace. Kupující je za účelem ověření oprávněnosti převzít Zboží povinen předávající osobě prokázat svou totožnost.
 5. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.
 6. K dodávanému Zboží bude vždy přibalena i příslušná faktura či jiný relevantní doklad s náležitostmi stanovenými právními předpisy.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen (zavazuje se) uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu. Kupní cena Zboží je uváděna včetně DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání. Aktuální ceny dopravy jsou taktéž uvedeny v E-shopu, přičemž platí pouze pro dodání v rámci České republiky. Má-li být Zboží dodáno mimo území České republiky, bude cena dopravy dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím individuálně, není-li výslovně v E-shopu uvedeno jinak.
 2. Změny cen Zboží nebo dopravy jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno nebo nestanoví-li právní předpisy (např. v případě změny sazby DPH) jinak. Změna cen je účinná zveřejněním v E-shopu, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak. Bude-li se změna cen dotýkat již uzavřené Smlouvy, Prodávající bude o takové změně Kupujícího informovat, přičemž Kupující bude mít v takovém případě právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace o změně ceny.
 3. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) bude realizována bezhotovostně na účet Prodávajícího, který je uveden v těchto OP nebo který bude uveden v akceptaci objednávky, příp. který bude neprodleně po uzavření Smlouvy sdělen Kupujícímu prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku. Kupující je povinen kupní cenu uhradit před dodáním Zboží. Kupní cenu je možné uhradit rovněž prostřednictvím platební brány Pay-U (nebo jiné) nebo kartou, pokud jsou tyto možnosti v daném okamžiku k dispozici. Kupní cenu je možné uhradit rovněž z poskytnutého spotřebitelského úvěru Hello Bank. Na poskytnutí úvěru se vztahují obchodní podmínky zpřístupněné ze strany Hello Bank v průběhu podávaní žádosti o uzavření spotřebitelské úvěrové smlouvy.
 4. Kupní cena je splatná ve lhůtě 7 dnů od uzavření Smlouvy.
 5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupující není oprávněn na kupní cenu jednostranně započítávat jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky vůči Prodávajícímu.
 6. Prodávající a Kupující, kteří jsou podnikatelé, se tímto dohodli, že Prodávající je oprávněn zasílat případné faktury těmto kupujícím i výhradně elektronickou formou.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré nabízené Zboží je nové, není-li u některého Zboží uvedeno jinak. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, pak je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Jedná-li se o použité spotřební Zboží, činí lhůta dle předchozí věty pouze 12 měsíců. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Zboží užívat, má Kupující u takového Zboží po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost (§ 2165 odst. 2 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 až 2117 OZ).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme,
 • a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí.
 2. Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.
 3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost nejsou tímto odstavcem dotčeny.
 4. Kupující je oprávněn případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího. Pro tyto účely byla Prodávajícím stanovena jeho provozovna na adrese Baumax (BM ČESKO s.r.o.), ul. 17. listopadu 2261, 738 02 Frýdek – Místek. K reklamaci je Kupující oprávněn využít reklamační formulář zveřejněný na stránkách E-shopu.
 5. Pokud je v potvrzení o rozsahu odpovědnosti Prodávajícího dle ustanovení § 2166 odst. 1 OZ nebo v jiném dokladu podobného charakteru přiloženém ke Zboží určený jiný subjekt, který provádí opravu, a který je v místě Prodávajícího nebo blíže Kupujícího, uplatňuje Kupující právo na opravu u subjektu, který je určen k provádění oprav. Subjekt určený k provedení opravy je povinný vykonat opravu ve lhůtě dohodnuté při prodeji Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud chce Kupující zvolit jiný nárok, než opravu Zboží, musí reklamaci uplatit u Prodávajícího dle předchozího odstavce.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo
 • a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,
 • b) na odstranění vady opravou Zboží,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.
 • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.
 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 2. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má v případě, že Zboží má vady, právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.
 3. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že toto má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.
 6. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající (příp. jiný určený subjekt) v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i datum způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (byla-li provedena), případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.
 7. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce se použije pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.
 9. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa dodání.
 10. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy (ustanovení následujícího článku OP tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
 • b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
 1. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. K účinkům podle tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání Zboží věděl nebo musel vědět.
 2. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, musí vady reklamovat písemně, a to neprodleně po jejich zjištění, přičemž místo pro předání reklamovaného Zboží (např. za účelem posouzení oprávněnosti vady), způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje Prodávající.
 3. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny.
 4. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím jiná osoba než podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.
 5. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace.
 6. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, odstavce 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16 a 23 tohoto článku OP se neuplatní.
 7. Není-li pro případy, kdy to právní předpisy umožňují, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak,  použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li kupujícím spotřebitel, užijí se dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

VII. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

 1. Kupující, kteří jsou spotřebiteli, mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni (i) kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží nebo (ii) v případě uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku Zboží nebo (iii) u Smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží. Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Baumax (BM ČESKO s.r.o.), ul. 17. listopadu 2261, 738 02 Frýdek – Mistek, Česká republika a e-mailem zaslaným na adresu e-shop@baumax.cz. Pro odstoupení může Kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (je zveřejněn na stránkách E-shopu); použití vzorového formuláře není povinností Kupujícího.
 3. V E-shopu může Kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od Smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li Kupující této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od Smlouvy a Kupující již není povinen zasílat oznámení o odstoupení od Smlouvy poštou, e-mailem či jiným způsobem.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).
 5. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se Strany jinak. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady. V případě vrácení peněz Hello Bank (odstoupení od spotřebitelské úvěrové smlouvy) při vrácení zboží se použijí obchodní a smluvní podmínky Hello Bank dostupné v spotřebitelské úvěrové smlouvě a na internetových stránkách Hello Bank. Obdobně se postupuje v případě odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží.
 6. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.
 7. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu Baumax (BM ČESKO s.r.o.), ul. 17. listopadu 2261, 738 02 Frýdek – Mistek, Česká republika; na téže adrese je možno Zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.
 8. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží, pokud toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (např. Zboží na paletách); maximální náklady na jeho vrácení jsou Prodávajícím odhadovány na částku, která je u daného Zboží uvedena v E-shopu jako cena dopravy Zboží v případě, že je Zboží zasíláno Kupujícímu.
 9. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 10. Na Kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se tento článek OP nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.

VIII. Ochrana osobních údajů - Informace o zpracovávání osobních údajů souboru údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení

 1. Kupující je subjektem údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nazývané dále také "nařízení") a pojmy kupující a subjekt údajů jsou pro účely VOP totožné a zaměnitelné. Prodávající je správcem v souladu s nařízením a pojmy Prodávající a správce osobních údajů jsou pro účely VOP totožné a zaměnitelné.
 2. Prodávající jako správce informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13 a 14 nařízení (Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 nařízení), že:

a) Správce zpracovávající osobní údaje subjektů údajů je společnost BM ČESKO s.r.o., se sídlem: Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4, IČO: 04335813, email: osobni.udaje@baumax.cz.

b) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou : osobni.udaje@baumax.cz nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

c) Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány za účelem realizace plnění vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím internetového obchodu). Osobní údaje se zpracovávají na základě na základě nutnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

d) Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.

e) Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.

f) Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: jméno a příjmení fyzické osoby, resp. obchodní jméno nebo název právnické osoby, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, resp. adresa sídla právnické osoby, e-mailová adresa subjektu, telefonní číslo subjektu, IČO, DIČ, doručovací adresa a u registrovaných osob login pro přihlášení a heslo.

g) Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

 

Jiný oprávněný subjekt Obecně závazný právní předpis v podle čl. 6 ods. 1, písm. c) nařízení

Smluvní partner (na základě smlouvy)

Za účelem dle písm. c)

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko REGON 180857880

Přepravní společnosti a jejich subdodavatele – např. GEIS Parcel

PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, Polsko REGON 300523444

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

h) Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

i) Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (e-mailem, online formulářem nebo osobně).

j) Správce zpracovává osobní údaje po dobu nevyhnutelně nutnou pro splnění účelů, nejdéle po dobu 5 let od jejich získání.

k) Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

l) Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: osobni.udaje@baumax.cz, nebo písemně na adresu správce.

 

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Prodávající informuje Kupujícího, který je spotřebitelem, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou Smluvních stran, může se Kupující, který je spotřebitelem, na uvedený subjekt obrátit. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro Kupujícího zpoplatněno, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá Strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

X. Ostatní ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána pouze v eském jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva nebude po jejím splnění u Prodávajícího uložena, tudíž ji nebude možné Kupujícímu zpřístupnit. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v E-shopu.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.
 3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.
 5. Veškeré obrázky a ilustrace Zboží se mohou fakticky lišit od skutečného vzhledu Zboží, což pochopitelně nemá vliv na uváděné užitné vlastnosti Zboží. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že vynakládá maximální snahu, aby tyto obrázky a ilustrace co nejvíce odpovídaly skutečnému vzhledu Zboží.
 6. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností ve smyslu ustanovení § 37g písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů v jakékoli provozovně Prodávajícího. Adresy těchto provozoven jsou uvedeny stránkách E-shopu. Kupující je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
 7. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v prvním článku těchto OP či na e-mailovou adresu uvedenou v E-shopu a v případě Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít.\
 2. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.
 3. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.
 4. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 5. Tyto OP jsou platné a účinné od 20.09.2016r. Změny OP jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na již uzavřené Smlouvy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  BM ČESKO s.r.o.

 

Soubory ke stažení

formul_pro_uplatnn_reklamace.pdf

Formulář pro uplatnění reklamace

formular_pro_odstoupeni__od__smlouvy_.pdf

Formulář pro odstoupení od smlouvy