Karty stálého zákazníka

Článek V. Všeobecných obchodních podmínek – pravidla pro používání „Karty stálého zákazníka“ v kamenných obchodech BM ČESKO s.r.o. (dále jen „pravidla“) - Ochrana osobních údajů

1. Držitel karty je subjektem údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nazývané dále také "nařízení") a pojmy držitel karty a subjekt údajů jsou pro účely pravidel totožné a zaměnitelné. BM je správcem v souladu s nařízením a pojmy BM a správce osobních údajů jsou pro účely pravidel totožné a zaměnitelné.

2. Subjekt údajů požádáním o vystavení karty, řádným a čitelným vyplněním a podepsáním Registračního formuláře karty stálého zákazníka v prodejně BM uděluje svůj dobrovolný a výslovný souhlas na zpracování poskytnutých osobních údajů ve smyslu nařízení správci BM ČESKO s.r.o., se sídlem: Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4, IČO: 04335813 v rozsahu jméno a příjmení osoby, resp. obchodní jméno nebo název subjektu, adresa trvalého pobytu osoby, resp. sídlo subjektu, e-mailová adresa (v případě zájmu o zasílání newsletteru), telefonní číslo, IČO, dosažený osobní obrat a dosažené osobní slevy za určité období, za účelem realizace výhod spojených s Kartou stálého zákazníka ( dále jen “Karta“) a zasílání newsletteru. Zpracování spočívá v evidování osobních údajů při nákupu a používání karty subjektu údajů za určité období a evidování tomu příslušné slevy.

3. Poskytnuté osobní údaje se mohou dále poskytovat a zpřístupňovat příjemcům a třetím osobám pouze pokud to vyžaduje zvláštní zákon, přičemž se nezveřejňují ani neposílají do třetích zemí. V případě požadavku bude subjektu údajů poskytnut jejich aktuální seznam.

4. BM jako správce informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13 a 14 nařízení (Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 nařízení), že:

I. Správce zpracovávající osobní údaje subjektů údajů je společnost BM ČESKO s.r.o., se sídlem: Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4, IČO: 04335813, email: [email protected].

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou : [email protected] nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

III. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány za účelem realizace výhod spojených s Kartou stálého zákazníka, resp. v případě zájmu i zasílání newsletteru – marketingových oznámení o slevách, novinkách nebo jiných zákaznicky zajímavých skutečnostech. Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

IV. Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.

V. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.

VI. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: jméno a příjmení fyzické osoby, resp. obchodní jméno nebo název právnické osoby, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, resp. adresa sídla právnické osoby, e-mailová adresa subjektu (v případě zájmu o zasílání newsletteru), IČO, dosažený obrat za určité období, dosažená osobní sleva za určité období.

VII. Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jak jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem (zejména zpracovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis v podle čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení

Smluvní partner (na základě smlouvy)

Pro stejné účely jako v bodě III.

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 180857880

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

VIII. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

IX. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (e-mailem nebo osobně).

X. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejvíce po dobu 5 let od jejich získání.

XI. Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování, kromě osobních údajů získaných za účelem zasílání newsletteru, které zpracovává profilováním. Profilování spočívá v zasílání reklamního sdělení, která je aktuální pro příslušnou prodejnu, kterou subjekt údajů zvolil jako jeho nejbližší. Vyloučení profilování není možné z důvodu, že by způsobilo možnost zaslání nesprávné nebo nepřesné reklamy a tím by správce vystavilo nebezpečí sankce pro klamavou reklamu.

XII. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu (dozorový úřad). V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: [email protected], nebo písemně na adresu správce.

XIII. Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonné/ smluvní požadavkem), v případě jejich neposkytnutí nebude oprávněn využívat výhody plynoucí z držení Karty stálého zákazníka, resp. jí nebude zasílán newsletter a nebude informována o novinkách, akcích či jiných zákaznický zajímavých informacích.

2. Pokud subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, platí, že není již více považován za držitele karty a nebude mu zasílán newsletter.

 

 

Úplné znění Pravidel je dostupné na každé kamenné prodejně BM ČESKO s.r.o. (Baumax)