Ochrana osobních údajů

Zakliknutím souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete jako subjekt údajů svůj dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) správci BM ČESKO s.r.o., Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 043 35 813 (dále jen "správce"), v rozsahu emailová adresa, za účelem zasílaní newsletter. Uvedené údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 5 let od jejich poskytnutí. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu na [email protected] nebo písemně na adresu správce BM ČESKO s.r.o., Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Poskytnuté osobní údaje se mohou dále poskytovat a zpřístupňovat příjemcům a třetím osobám pouze pokud to vyžaduje zvláštní zákon, přičemž se nezveřejňují ani neposílají do třetích zemí. V případě požadavku Vám bude poskytnut jejich aktuální seznam.

Zpracováním uvedených osobních údajů subjektů údajů byli pověřeni tito zpracovatelé a to za stejným účelem:

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 180857880

 

Informace o zpracování osobních údajů subjeků údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

 

BM ČESKO s.r.o., informuje , že:

1. Správce zpracovávající Vaše osobní údaje je společnost BM ČESKO s.r.o., Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 043 35 813, email: [email protected].

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: [email protected] nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zasílání newsletteru - marketingových oznámení o slevách, novinkách či jiných zákaznický zajímavých skutečnostech. Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

4. Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.

5. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.

6. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: e-mailová adresa subjektu.

7. Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jak jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zpracovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

 

Jiný oprávněný subjekt obecně závazný právní předpis v podle čl. 6 ods. 1, písm. c) Nařízení

Smluvní partner (na základě smlouvy)

Za účelem dle bodu 3.

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 180857880

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

9. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (e-mailem nebo osobně).

10. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, nejdéle po dobu 5 let od jejich získání.

11. Správce zpracovává osobní údaje profilováním. Profilování spočívá v zasílání reklamního sdělení, které je aktuální pro prodejnu určenou subjektem údajů. Vyloučení profilování by způsobilo možnost zaslaní nepřesného nebo nepravdivého sdělení a tím i riziko postihu pro správce.

12. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě že správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: [email protected], nebo písemně na adresu správce.

13. Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonným / smluvní požadavkem), v případě jejich neposkytnutí její nebude zasílán newsletter a nebude informována o novinkách, akcích či jiných zákaznický zajímavých informacích.