Audio a Video MONITORING

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle čl. 13 a 14 nařízení

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Audio a Video MONITORING

 

BM ČESKO s.r.o. jako správce informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13 a 14 nařízení (Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle čl. 13 a 14 nařízení), že:

I. Správcem zpracovávajícím osobní údaje subjektu údajů je společnost BM ČESKO s.r.o. se sídlem Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 043 35 813, email: .

nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4 – Chodov.

III. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány za účelem ochrany majetku Správce a ochranu života, zdraví a majetku subjektů údajů. Osobní údaje se zpracovávají na základě: nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů správce (ochrana majetku) nebo třetí strany (ochrana života, zdraví a majetku dotčených osob) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

IV. Zpracování osobních údajů se provádí za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany .

V. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři správce, zaměstnanci správce a jiné osoby nacházející se v interiéru nebo blízkém exteriéru prodejny správce.

VI. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: vnější fyzické znaky subjektu údajů - jejich vnější vzhled, zvuková stopa.

VII. Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvní partneři (zejména zprostředkovatelé), kteří se smluvně zavázali přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně :

 

Jiný oprávněný subjekt

Všeobecně závazný právní předpis v dle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení

Smluvní partner - na základě smlouvy

Pro stejné účely jako v bodě III.

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

Smluvní partner - na základě smlouvy

Pro poskytnutí podpory

 

Společnosti provádějící servis a údržbu kamerového systému správce

 

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

VIII. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

IX. Osobní údaje byly získány přímo od subjektů údajů během jejích přítomnosti na prodejně správce.

X. Správce zpracovává osobní údaje po dobu 7 dnů ode dne jejich vyhotovení, ve zvláštních případech je zpracovává na dobu nezbytnou pro splnění účelu ( např. z důvodu uplatnění nároků nebo zahájení řízení z titulu ochrany majetku, bezpečnosti, zdraví a/nebo v případě potřeby poskytnutí kamerových záznamů orgánům činným v trestním řízení; pro přestupkové, disciplinární případně jakékoli další řízení, v nichž jsou uplatňovány nároky osob).

XI. Správce nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

, nebo písemně na adresu správce .