E-mailové kontakty

Informace o zpracovávání osobních údajů souboru údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – E-MAILOVÉ KONTAKTY a PÍSEMNÁ KORESPONDENCE

 

BM ČESKO s.r.o. jako správce informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nazývané dále také "nařízení") (Informace o zpracovávání osobních údajů subjektu údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení), že:

I. Správcem zpracovávajícím osobní údaje subjektu údajů je společnost BM ČESKO s.r.o., se sídlem: Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4, IČO: 04335813, email: [email protected].

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou : aumax.cz nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

III. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány pro účely e-mailové nebo jiné obchodní komunikace. Osobní údaje se zpracovávají na základě: nutnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

IV. Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.

V. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.

VI. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: jméno a příjmení fyzické osoby, resp. obchodní jméno nebo název právnické osoby, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, resp. adresa sídla právnické osoby, e-mailová adresa subjektu, telefonní číslo subjektu, IČO a DIČ, adresa provozovny zaměstnavatele dotčené osoby nebo dotčené osoby.

VII. Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

 

Jiný oprávněný subjekt

Obecně závazný právní předpis v podle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení

Smluvní partner (na základě smlouvy)

Za účelem dle bodu III.

MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

VIII. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

IX. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (osobně, poštou nebo e-mailem).

X. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nevyhnutelně nutnou pro splnění účelů, nejdéle po dobu 5 let od jejich získání.

XI. Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

XII. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: [email protected], nebo písemně na adresu správce.

XIII. Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem / smluvním požadavkem resp. požadavkem který je potřebný pro e-mailovou nebo jinou obchodní komunikaci. Subjekt údajů má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě že je neposkytne není možná e-mailová nebo jiná obchodní komunikace.