Omítka mozaiková M-460 25 kg

899,00 KČ / ks

Omítka mozaiková M-460 25 kg

Kód: 2205500

899,00 Kč / ks Jednotková cena: 35.96 kč / kg


899,00

Přidat do košíku
Zavolej a objednej

Kód: 2205500

Dostupnost: zboží je dostupné

Předpokládaná lhůta dodání: cca 5 pracovních dnů

Balení obsahuje:
25 kg
Doba schnutí :
24 hod.
Teplota pro zpracování:
+5 až +25°C
Zrnitost:
1,5 mm
Spotřeba:
3,6-4,1 kg/m²

Důležitá identifikovaná použití látky a nedoporučovaná použití:
ve stavebnictví, k použití v interiérech i exteriérech budov, k výrobě dekorativních forem, fasád, soklů, okenních nik, schodišť. Výrobek je určen pro profesionální, průmyslové, řemeslné a soukromé použití. Nedoporučované použití – veškerá jiná použití. Jiná než doporučená použití výrobku jsou možná pouze na vlastní zodpovědnost zákazníka.

Zacházení a skladování
Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: i při krátkodobé expozici omezte kontakt s kůží a očima. Při dlouhodobé anebo kontinuální expozici je doporučeno přijmout bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke kontaktu s kůží, dýchacími cestami a očima. Zabraňte nekontrolovanému úniku do prostředí. Dbejte na dostatečné větrání na pracovišti. Noste ochranný oděv. Při práci se směsi nejezte a nepijte. Po práci s přípravkem si umyjte ruce. Informace o osobních ochranných prostředcích jsou uvedeny v oddílu 8. Výrobek je po zaschnutí těžce odstranitelný.

Podmínky pro bezpečné skladování včetně informací o neslučitelnosti: skladujte na chladném, suchém místě v dobře uzavřených, původních a označených obalech. Nedovolte, aby se výrobek dostal do rukou dětem. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv. Chraňte výrobek před vysokými (nad 30°C) a niskými teplotami. Po zmrazení výrobek nevratně ztrácí své vlastnosti, pod 0°C. Skladujte v souladu s předpisy pro chemické látky.

Komentáře uživatelů
Kolekce
Doporučené výrobky