Statut soutěže „Soutěžte s námi!“

Soutěž o Aku příklepovou vrtačku TE-DC 18/40 Li-i +64  v hodnotě 5 000,- Kč!

1. Organizátor soutěže a provozovatel soutěže
1.1 Organizátorem spotřebitelské soutěže s názvem "Soutěžte s námi" (dále jen "soutěž") je společnost BM ČESKO s.r.o., sídlem: Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 04335813, společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 246100 (dále jen "organizátor " nebo "bauMax)
1.2 Technickou podporu organizátorovi soutěže na facebooku  a instagramu  a vyhlášení výsledků na facebooku  a instagramu  zajišťuje: Mgr. Jaroslav Jedinák, se sídlem: Slezská 981/57, 130 00, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 87567032 (dále jen "provozovatel soutěže").
1.3 Organizátor soutěže vydává tento statut soutěže, který upravuje pravidla spotřebitelské soutěže a podmínky účasti v soutěži (dále jen jako „statut“).

2. Předmět a účel statutu
2.1 Předmětem tohoto statutu je úprava soutěžních pravidel soutěže, do které se mohou zapojit všichni soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže a kteří mohou vyhrát výhru způsobem tak, jak to je uvedeno v tomto statutu níže.
2.2 Účelem soutěže je propagace společnosti bauMax vůči veřejnosti.
2.3 Organizátor pořádá spotřebitelskou soutěž jako marketingovou akci, na kterou se ve nevztahují podmínky zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění. Jde o spotřebitelskou soutěž dle zákona č.  634/1992 Sb. zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

3. Podmínky účasti v soutěži
3.1 Do soutěže se může zapojit kterákoliv fyzická osoba-spotřebitel,  která splní všechny následující podmínky:
a) splní podmínky tohoto statutu;
b) souhlasí s ustanoveními tohoto statutu;
c) je starší 18 let;
d) použije jako adresu pro doručení výhry adresu na území České republiky;
e) v době trvání soutěže  zrealizuje na libovolné kamenné prodejně bauMax nákup v minimální celkové hodnotě 1.000,- Kč (včetně DPH)  a uchová si účtenku/doklad o provedeném nákupu po celou dobu konání soutěže  za účelem prokázaní realizace nákupu a správnosti údajů při vyhodnocení soutěže (dále jen jako „nákup“);
f) zaregistruje se k účasti v soutěži na www.baumax.cz/soutez, kde vyplní správně veškeré požadované údaje a následně  prokáže organizátorovi realizaci nákupu dle písm. e) tohoto bodu
(dále jen "soutěžící").
3.2 Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby; fyzické osoby v rámci svého podnikání; zaměstnanci (či osoby v obdobném poměru jako zaměstnanecký poměr), statutární orgány a majitelé organizátora soutěže nebo i provozovatele soutěže, jakož to ani jejich rodinný příslušníci a  ani jejich tzv. blízké osoby. Pokud se prokáže, že soutěžící, který byl vylosován jako výherce soutěže, je touto osobou, organizátor soutěže ho může ze soutěže vyloučit s následkem, že ztrácí nárok na výhru, výhra se mu nepředá a zůstává k dispozici organizátorovi soutěže.
3.3 Zapojením se do soutěže (registrací), soutěžící vyslovuje svůj souhlas s pravidly soutěže v tomto statutu a zavazuje se je dodržovat.
3.4 Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím předchozím písemným souhlasem.
3.5. Pokud bude soutěžící vyzván k prokázání  nákupu a nedoloží o tom důkaz – účtenku, bude soutěžící ze soutěže vyřazen.
3.6 Soutěž se nevztahuje na nákupy v internetovém obchodě www.baumax.cz.

4.  Doba trvání soutěže
4.1 Do soutěže se může zapojit soutěžící , který nakoupí na kamenné prodejně bauMax v období od 24.01.2023 do 31.01.2023, přičemž soutěžící se do soutěže může zaregistrovat do soutěže na  internetové stránce www.baumax.cz/soutez nejpozději  do 01.02.2023 do 23:59 hod.
4.2 Organizátor si vyhrazuje právo upravit délku trvání spotřebitelské soutěže podle své úvahy, a to zejména spotřebitelskou soutěž přiměřeně prodloužit nebo  zkrátit nebo ji zrušit.

5. Místo konání soutěže
5.1 Místem konání soutěže je území České republiky.
5.2Soutěž probíhá ve všech kamenných maloobchodních prodejnách bauMax, které jsou provozovány organizátorem soutěže. Soutěž platí výhradně pro nákupy na kamenných prodejnách bauMax, přičemž pro nákupy na těchto prodejnách jsou vyhrazeny jejich otevírací hodiny, a to v souladu s rozhodnutím organizátora.

6. Podmínky, průběh a vyhodnocení soutěže
6.1 Soutěžící se může do soutěže zapojit v období trvání soutěže, které je uvedeno v čl.  4 tohoto statutu v případě, že zrealizuje nákup na kterékoliv kamenné prodejné bauMax a tento nákup v učeném období  zároveň zaregistruje na internetové stránce: www.baumax.cz/soutez. Na později vykonané nákupy nebo registrace se nepřihlíží a tito soutěžící budou ze soutěže vyřazení.
6.2. Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně (tedy provést více soutěžních registrací), avšak vždy s novým nákupem dokladovaným novým dokladem, tj. jeden nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (s tím, že tento nákup musí splňovat hranici minimální hodnoty nákupu,  a toto musí být na dokladu uvedeno, neboť každý jednotlivý doklad může dokumentovat pouze jeden nákup a každý jednotlivý doklad je možné do soutěže registrovat pouze 1x).
6.3 Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že organizátor je oprávněn si vyžádat od soutěžícího k prokázání nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel originál účtenky o zaplacení z elektronické pokladny, ze které bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu.
6.4 Po nákupu zboží v minimální hodnotě 1.000,- Kč v určené době konání soutěže musí soutěžící  navštívit webové stránky organizátora www.baumax.cz/soutez kde provede registraci do soutěže a to takto:
a) Vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, platnou e-mailovou adresu, telefonní číslo
mobilního telefonu a úplnou doručovací adresu a číslo dokladu o koupě - účtenky a datum realizace nákupu
b) Pro úspěšné dokončení registrace soutěžící potvrdí, že se seznámil s pravidly/statutem této soutěže a zavazuje seje dodržovat, je osobou starší 18 let a že vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném v těmto statutu;
c) soutěžní registrace je dokončena po odsouhlasení přes tlačítko „ODESLAT“.
6.5 Losování o výhry proběhnou v sídle organizátora, přičemž losování výherců se uskuteční v den stanovený organizátorem soutěže po ukončení doby soutěže uvedené v čl. 4 těchto pravidel.
6.6 Předpokládaný termín losování výhry  je dne 06.02.2023 za účasti 2 zástupců organizátora.
6.7 Zástupce organizátora náhodným výběrem ze všech zaregistrovaných soutěžících vybere 1 soutěžícího.
6.8 Po splnění všech podmínek účasti soutěžícího v soutěži podle tohoto statutu, zejména dle čl. 3 a podmínek soutěže dle článku 6  se vylosovaný soutěžící stává výhercem soutěže (dále jen "výherce").
6.9 V případě, že soutěžící nesplnil podmínky této soutěže uvedené v tomto statutu, ztrácí nárok na výhru a ta propadá ve prospěch organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
6.10 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany soutěžitelů a také právo na:
 (i) případné vyloučení soutěžícího  ze soutěže pro případné nesplnění některé z nich,
(ii) nepřiznání nároku na výhru; a to i pokud případné nesplnění kterékoli z podmínek bude zjištěno dodatečně (po
určení účastníka za výherce v souladu s těmito pravidly); nejpozději však ke momentu předání výhry,
(iii) nepřiznání nároku na výhru z důvodu neuvedení doručovací adresy pro výhru na území České republiky.


7. Výhra, oznámení o výhře  a předávání výhry
7.1 Výhrou v soutěži je: Aku příklepová  vrtačka TE-DC 18/40 Li-i +64 zn. EINHELL  v hodnotě 5.000,- Kč (dále také jako "výhra"). V textu statutu a jiných dokumentů může být výhra uvedena také jen jako "Aku příklepová  vrtačka EINHELL". Tuto výhru není výherce oprávněn zaměnit za jiný typ, model nebo žádat jiné barevné provedení nebo jiný druh zboží a není oprávněn žádat  ani výměnu výhry za peníze, či jakékoliv jiné plnění anebo  jakékoli další změny ohledně formy výhry.
Organizátor tímto není vůči soutěžícím, kteří se účastní soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany organizátora, než jsou uvedená v tomto statutu.
7.2 Výhra bude výherci předána organizátorem soutěže prostřednictvím pošty nebo kurýra výlučně na území České republiky. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit formu předání výhry a nahradit výhru jinou výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Během soutěže může vyhrát jen  jeden konkrétní soutěžící, a teda jedná se jen o jednu výhru.

7.3 Výherce je o výhře informován organizátorem na e-mail, který uvedl do registračního formuláře, a to nejpozději do 24 hodin od termínu losování výhry. Součástí tohoto vyrozumění budou zároveň instrukce, jakým způsobem je možné si výhru uplatnit (akceptovat) a způsob jakým budou prověřeny podmínky soutěže. Pokud si výherce neuplatní nárok na výhru ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o výhře, anebo v případě, že nesplní jinou podmínku podle tohoto statutu, ztrácí tímto nárok na příslušnou výhru a nemá nárok na náhradní plnění.

7.4 Pokud není možné kontaktovat s výhercem a výherce se neozve organizátorovi soutěže do 72 hodin od termínu, kdy byl poprvé kontaktován prostřednictvím emailu jemu zaslanému, ztrácí nárok na výhru.

7.5 Organizátor oznámí písemně výherci hodnotu nepeněžní výhry při poskytování výhry. Veškeré povinnosti plynoucí z právních předpisů, zejména povinnosti daňové, poplatkové, ohlašovací a další, nese výherce na svůj náklad a odpovědnost. Provozovatel tímto doporučuje výherci, aby zejména prověřil svou povinnost odvést z výhry daň z příjmu a vliv obdržení výhry na další odvody (sociální, zdravotní pojištění apod.)  Výherce odpovídá za splnění svých daňových a jiných odvodových povinností plynoucích mu z převzaté výhry.

7.6 Výhra v soutěži není vymahatelná soudní cestou. Nepřevzatá výhra propadá organizátorovi. Výhru nelze vyměnit za hotovost nebo finanční odměnu. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění pravidel soutěže rozhodne o dalším postupu organizátor soutěže.

7.7 Výhra bude výhercům zaslaná po prověření splnění podmínek soutěže  a po akceptaci výhry a uplatnění nároku na výhru ze strany výherce do  28.02.2023 na poštovní adresu uvedenou při registraci do soutěže. Náklady na dopravu výhry k výherci hradí organizátor soutěže. Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou výherce. Převzetí výhry stvrzuje výherce svým podpisem. V případě nepřevzetí zásilky, se zásilka nedoručuje opakovaně a výherce momentem nepřevzetí zásilky ztrácí nárok na výhru.  Tím zároveň přebírá výherce odpovědnost za výhru a nebezpečí škody.

7.8. Po prověření splnění podmínek pro výhru a po akceptaci výhry ze strany výherce bude zveřejněný výherce  výhradně v rozsahu – jméno, první písmeno z příjmení a název obce (např. Jan N., Praha) na  internetových stránkách organizátora  a na dalších komunikačních kanálech organizátora soutěže: homepage Facebooku a Instagramu Baumaxu


8. Ochrana osobních údajů

8.1 Pro účely spotřebitelské soutěže je nezbytné zpracovávání osobních údajů společností BM ČESKO s.r.o. Informace o uvedeném zpracování a ochraně osobních údajů organizátora soutěže jsou zveřejněny v Politice osobních údajů na https://www.baumax.cz/osobni-udaje.

8.2 Během registrace do soutěže zaškrtnutím příslušného políčka soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že jedná v jejich souladu. Dále soutěžící dává výslovný souhlas organizátorovi se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísl,  adresy doručení a údajů o jeho nákupu – č. účtenky a datum nákupu.

8.3 Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů nebo telefonického kontaktování týkajících se této soutěže za účelem realizace a vyhodnocení soutěže. Účelem zpracování osobních údajů je  zajištění účasti soutěžícího v soutěži na základě jeho dobrovolného souhlasu.

8.4 Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, první písmeno z příjmení a název obce (např. Jan N., Praha), které můžou být zveřejněny na  internetových stránkách www.baumax.cz nebo dalších komunikačních kanálech organizátora soutěže: homepage Facebooku a Instagramu Baumaxu. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

8.5 Během registrace do soutěže zaškrtnutím příslušného políčka soutěžící souhlasí se zpracováním
osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“), a s jejich zařazením do databáze organizátora,  a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 6 měsíců od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.

8.6 Zpracovávané osobní údaje soutěžících jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a údajů o jeho nákupu – č. účtenky a datum nákupu.

8.7 Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu [email protected] nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla organizátora. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na připadnou výhru v soutěži.

8.8 Odesláním soutěžní registrace soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich zpracováním prostřednictvím organizátora jakožto zpracovatele. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
• právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou
zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních
údajů a komu dalšímu byly tyto Údaje případně zpřístupněné,
• právo na opravu nepřesných či nesprávných Údajů, případně doplnění neúplných Údajů
• právo na vymazání Údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje
zpracovávají nezákonně,
• právo na omezení zpracování osobních údajů,
• právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které
se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného
správce osobních údajů,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil
svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.

8.9 Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámcisoutěže až do vyhlášení výsledků soutěže a odevzdání výhry, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, nejdéle však do 6 měsíců od poskytnutí údajů. Osobní údaje jsou od soutěžícího získávány na základě dobrovolné registrace soutěžícího. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

8.10 Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, mu
poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně
opakovanou. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracováníjeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může soutěžící obrátit i přímo.Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected]  nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti organizátora. Odvoláním svého souhlasu soutěžící ztrácí nárok na  účast v soutěži a na případnou výhru v soutěži.


9. Závěrečná ustanovení
9.1 Pravidla této soutěže budou k dispozici na vyžádání u organizátora soutěže, na kamenných prodejnách bauMax  a na internetové stránce https://www.baumax.cz/, a to do doby ukončení soutěže a odevzdání výhry.
9.2 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zkrácení soutěže, její přerušení, zrušení nebo změnu pravidel. Jakoukoliv změnu pravidel soutěže oznámí organizátor soutěže na své internetové stránce https://www.baumax.cz/.
9.3  Ustanovení tohoto statutu se stávají platnými a účinnými dnem jejich zveřejnění na internetové stránce  https://www.baumax.cz .
9.4  Soutěžící se zavazuje, že uvede pravdivé údaje a bude postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto statutu. V případě, že dojde ke změně statutu, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze zveřejněného statutu.
9.5 Soutěžící se zavazuje, že svou účastí v soutěži nesmí porušit obecně závazné právní předpisy a ani podmínky uvedené v tomto statutu. Soutěžící bere na vědomí, že při využívání webových stránek a serverů v souvislosti se soutěží se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a / nebo v rozporu s dobrými mravy a nesmí uskutečňovat žádné úkony, kterými by bránil nebo se snažil bránit v zúčastnění se v soutěži dalším soutěžitelem, nebo jimiž by ohrožoval soutěž nebo by soutěž narušoval.
9.6 Soutěžící se zavazuje, že svým jednáním nebude znevažovat, zesměšňovat nebo jakýmkoli způsobem poškozovat zájmy organizátora soutěže, jeho dobré jméno a nesmí propagovat služby jiných subjektů, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k organizátorovi soutěže. V případě porušení této podmínky je organizátor soutěže oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit.

9.7 Organizátor soutěže, provozovatel soutěže a osoby uskutečňující činnosti pro soutěž neodpovídají za žádné technické problémy nebo technické poruchy nebo za výhru, její kvalitu nebo jakost nebo jakékoliv jiné škody nebo chyby, které vzniknou v souvislosti se soutěží nebo za jakékoli hardwarové nebo softwarové chyby nebo chybné
připojení na internet nebo za jakékoli omezení připojení na internet, server nebo za úplnou nebo částečnou nedostupnost webové stránky z jakéhokoli důvodu nebo za přetížení internetu nebo webové stránky, nebo za odepřen lidský nebo jiný zásah do postupu nebo procesu soutěže, a to zejména za nedovolené zasahování, hackování, krádež, viry, chyby, červy nebo za poškození nebo zrušení jakéhokoliv aspektu soutěže a ani za žádné výkony, které neuskutečňují nebo neprovozují přímo sami.
Organizátor také neodpovídá za nedoručení registračního formuláře, uvedení nesprávných či nepřesných
informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou.

9.8 O jakýchkoliv reklamacích či námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor.

9.9 Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a skonečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.

9.10 Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu konání soutěže a do 30 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.

9.11 Soutěžící, který bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

 

V Praze dne  24.01.2023

BM ČESKO  s.r.o., organizátor soutěže

 

Informace o zpracování osobních údajů

Pro informační systém: IS soutěže

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle zákona č.  110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon") a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení").

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje: BM ČESKO s.r.o., sídlem: Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 04335813, společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 246100

Provozovatelem zpracovávají Vaše osobní údaje je společnost BM ČESKO s.r.o.,

Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:
[email protected] nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracovávání
Účelem zpracování osobních údajů je: zajištění dotčené osoby účasti v soutěži na základě dobrovolného souhlasu dotčené osoby. V případě samostatně uděleného souhlasu, může provozovatel i zveřejňovat osobní údaje dotyčné osoby jako výherce, v rozsahu a za podmínek udělených v souhlasu.
Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany
Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se neprovádí.

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob
Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: soutěžící
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo

3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců
Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům než jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem (zejména zprostředkovatelem), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

Jiný oprávněný subjekt Obecně závazný právní předpis v podle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení
Smluvní partner (na základě smlouvy)
Správce FB - Mgr. Jaroslav Jedinák, se sídlem: Slezská 981/57, 130 00, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 87567032
za účelem správy facebooku a instagramu, realizace marketingových akcí spočívajících v spotřebitelských soutěží


Se souhlasem dotyčné osoby, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

4. Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci
Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

5. Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získané
Přímo od dotyčné osoby, nebo jejího zákonného zástupce (osobně, emailem, telefonicky, přes web stránku provozovatele, přes sociální sítě)

6. Doba uchovávání osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu - ukončení soutěže. V případě samostatně uděleného souhlasu, může provozovatel i zveřejňovat osobní údaje dotčené osoby po dobu 6 měsíců ode dne poskytnutí údajů.

7. Profilování
Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

8. Práva dotčené osoby
Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: [email protected] , nebo písemně na adresu provozovatele.

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů
Dotčená osoba (nebo její zákonný zástupce) poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonnou / smluvní požadavkem). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude dotčená osoba zapojená do soutěže. V případě, že dotyčná osoba (nebo její zákonný zástupce) osobní údaje poskytne, ale neudělí souhlas se zveřejněním osobních údajů v případě výhry, bude dotyčná osoba zapojena do soutěže, ale nebude jako výherce zveřejněna.

10. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Dotčená osoba má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.

 

Soubory ke stažení

ido_bm_-_is_souteze_2023.pdf

IDO BM - IS soutu011bu017ee 2023

bm_status_souteze_pro_kamenne_obchody_-_aku_priklepova_vrtacka_einhell_2023_v.20012023_clean.pdf

BM Status soutu011bu017ee pro kamennu00e9 obchody - Aku pu0159u00edklepovu00e1 vrtau010dka EINHELL 2023 v.20012023 clean