Baumax slevová karta

Všeobecné obchodní podmínky – pravidla pro používání „Karty stálého zákazníka“ v kamenných obchodech BM ČESKO s.r.o.

Tyto pravidla pro používání Karty stálého zákazníka v kamenných obchodech BM ČESKO s.r.o. (dále jen „pravidla“) upravují právní vztah mezi prodávajícím, provozovatelem sítě BAUMAX – společností BM ČESKO s.r.o. (dále jen „BM“) a kupujícím. Kupujícím se pro účely pravidel rozumí držitel Karty stálého zákazníka vystavené BM (dále jen „karta“) na žádost držitele. Držitel karty používáním karty prohlašuje, že se s pravidly seznámil, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

 

Článek I. Držitel karty

 1. Držitelem karty je fyzická nebo právnická osoba, která si nechala vystavit kartu. Karta je majetkem BM. Držitel karty má právo nechat si vystavit kartu bez ohledu na to zda od BM nakoupil jiné zboží. Poplatek za službu vystavení karty na jméno držitele je 27,- Kč s DPH. Cena vystavení duplikátu je 189,- Kč s DPH. Podmínkami vyhotovení karty jsou v případě fyzické osoby věk nejméně 16 let a v případě fyzické nebo právnické osoby i seznámení se a souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a řádné a čitelné vyplnění a podepsání Registračního formuláře Karty.

2. V případě držitele karty – právnické osoby, je kartu oprávněný používat jménem právnické osoby i její zaměstnanec, člen nebo osoba v obdobném vztahu k právnické osobě.

3. V případě držitele karty – fyzické osoby je zaměstnanec BM oprávněný požádat prokázání totožnosti držitele. V případě, že při požádání ze strany zaměstnancem BM nebude ochotný nebo schopný držitel svojí totožnost prokázat, zaměstnanec BM nebude tuto kartu akceptovat, držiteli nebude poskytnuta sleva podle pravidel a nebude mu připočítán obrat z daného nákupu podle těchto pravidel.

4. Pro používání je oprávněný pouze držitel, na jehož jméno a příjmení nebo obchodní firmu je karta vystavena na nákup zboží pro vlastní spotřebu. V případě že vzniknou pochybnosti o oprávněnosti používání karty držitelem, má BM právo požádat držitele karty aby předložil všechny účetní doklady vystavené při svých nákupech při použití karty a to jak za probíhající kalendářní rok a také za předcházející rok předcházející dnu vyžádání – pro tyto účely se držitel karty zavazuje archivovat účetní doklady.

5. V případě, že se BM potvrdí pochybnosti o neoprávněném používání karty, je BM oprávněno kartu zablokovat a v případě že ji má v držbě, tak jí může i znehodnotit. Držitel v tomto případě ztrácí všechny výhody spojené s kumulací obratu na této kartě. Držitel má právo požádat o vydání nové karty.

6. BM má 30 dnů pro ověření zda karta byla používána oprávněně nebo neoprávněně. Po tuto dobu má BM právo zablokovat držiteli kartu. V případě že se pochybnosti BM neprokáží, BM na základě držitelovi písemné žádosti a jim předložených účetních dokladů dodatečně připočítá uskutečněné obraty na kartu a dodatečně držiteli přizná slevy. Pokud v důsledku dodatečného přiznání slev vznikne držiteli přeplatek, BM tento přeplatek započítá při nejbližším nákupu v prodejně BM. Držitel karty nemá právo žádat vrácení přeplatku formou vrácení peněz v hotovosti nebo jinou formou.

7. Držitel má právo, v případě že je držitelem více karet, požádat o sloučení karet. Podmínkou pro sloučení karet je shoda údajů držitele zapsaných na slučovaných kartách a fyzické vrácení karet, které se slučují s hlavní kartou BM. Držiteli bude vrácena pouze hlavní karta. Sloučit je možné pouze obrat kumulovaný v probíhajícím kalendářním roce.

8. Držitel karty se zavazuje, že v případě, že bude požádán zaměstnancem BM, aby poskytl zaměstnanci BM poštovní směrovací číslo sídla své firmy nebo adresy trvalého nebo přechodného bydliště učiní tak. BM zpracovává tyto data pro interní účely a údaje nebudou BM zveřejněny nebo poskytnuty třetí straně.

 

Článek II. Kumulace obratů na kartě

1. Držitel karty každým nákupem, při kterém před zaplacením předloží v prodejně BM kartu, kumuluje na kartě obrat. Podmínkou pro připočtení daného obratu k doposud nakumulovanému obratu je, aby zákazník předložil kartu před začátkem markování nákupu. Obrat se kumuluje jednotlivě pro každý kalendářní rok od 1.1. do 31.12. Kumulovaný obrat za předchozí kalendářní rok se vždy k 1.1. probíhajícího kalendářního roku vynuluje, přičemž dosažená sleva z předchozího kalendářního roku platí do konce probíhajícího kalendářního roku.

2. V případě že držitel požádá o vystavení karty v průběhu kalendářního roku, obrat se bude kumulovat od vystavení karty do konce daného kalendářního roku. V kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, ve kterém byla vystavena karta, se bude kumulovat obrat již v souladu s předchozím bodem, od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku.

3. K obratu nakumulovaném na kartě se vždy připočítá suma nákupu uskutečněného s předložením karty bez odečtené slevy podle čl. III pravidel (v případě, že má držitel nárok na slevu podle čl. III pravidel, na kartu se kumuluje celá kupní cena).

4. V případě, že držitel karty obdrží zvláštní slevu poskytnutou vedoucím obchodu (sleva podle čl. III. bod 5.), obrat dosažený při tomto nákupu se k obratům kumulovaným na kartě nepřipočítá.

5. V mimořádném případě může vedoucí prodejny rozhodnout o udělení kumulačního bonusu ve výši nejvíce 20% z uskutečněného nákupu. V tomto případě se ke kumulovanému obratu na kartě připočítá suma nákupu uskutečněného s předložením karty bez odečtu slevy dle čl. III pravidel navýšená nejvíce o 20%.

 6. V případě, že držitel karty v rámci vyplňování Registračního formuláře karty (při první registraci nebo při opakované registraci) uvede po výzvě zaměstnance BM svou e-mailovou adresu a udělí souhlas se zasíláním newsletteru (marketingových a jiných zákaznicky zajímavých oznámení) na tuto e-mailovou adresu, získává automaticky bonus v výši 3.120 Kč, který se mu započítá k již naakumulovanému obratu na kartě. Toto ujednání se nevztahuje na Registrační formuláře karty vyplněné a podepsané v před účinností těchto pravidel. V případě, že držitel karty uvede nesprávnou nebo nepravdivou emailovou adresu ztrácí nárok na bonus podle tohoto bodu Pravidel, jakož i na slevu podle čl. III, bod 1. písm. a) Pravidel.

 

Článek III. Slevy

1. V případě, že v předcházejícím kalendářním roce nebo v probíhajícím kalendářním roce (v závislosti na tom, ve kterém roce byl obrat vyšší) držitel nakumuloval v souladu s čl. II. pravidel potřebný obrat, bude mu po předložení karty poskytnuta následující sleva:

 a) při obratu od 3.120 Kč včetně do 27.000 Kč včetně – pokud držitel karty v rámci Registračního formuláře karty (při první registraci nebo při opakované registraci) uvede po výzvě zaměstnance BM svou e-mailovou adresu a udělí souhlas se zasíláním newsletteru (marketingových a jiných zákaznicky zajímavých oznámení) na tuto e-mailovou adresu - sleva 2%

b) při obratu nad 27.000,00 Kč do 80.500,00 Kč včetně - sleva 3%

c) při obratu nad 80.500,00 Kč do 179.000,00 Kč včetně - sleva 5%

d) při obratu nad 179.000,00 Kč do 269.000,00 Kč včetně - sleva 7%

e) při obratu nad 269.000,00 Kč – sleva 10%

2. V případě, že držitel nenakumuluje v předcházejícím nebo probíhajícím kalendářním roce obrat nad 27.000,00 Kč (tedy alespoň 27.000,01 Kč), není mu přiznána žádná sleva, kromě případu podle bodu 1., písm.a) tohoto článku.

3. Sleva je poskytnuta z prvního nákupu, při kterém je dosažena potřebná výše kumulace obratů.

4. Sleva se neposkytuje v případě nákupu akčního zboží, zboží z výprodeje, zboží v letákové nabídce, akčního zboží na zákaznickou objednávku a zboží které bude označeno na prodejnách anebo v letáku označením výhodná cena. Při nákupu na zákaznickou objednávku (zboží, které není v akci) je držiteli poskytnuta sleva podle tohoto článku pravidel individuálně po dohodě a v rámci možností BM, v závislosti na druhu, množství a ceny zboží, při zachování zásady nediskriminování zákazníka. I v případě, že není držiteli poskytnuta sleva v souladu s tímto článkem, obrat dosažený nákupem se připočítá k obratu nakumulovaném na kartě v souladu s čl. II pravidel.

5. Tato pravidla nevylučují poskytnutí zvláštní slevy z kupní ceny zboží na základě rozhodnutí vedoucího prodejny, ale v případě, že zákazník obdrží zvláštní slevu poskytnutou vedoucím obchodu, nemá nárok na poskytnutí slevy podle tohoto článku bod 1.

6. V případě, že držitel karty nakumuluje za kalendářní kvartál minimálně dvojnásobek obratu podle bodu 1. písm. e) tohoto článku, může jednat s BM o VIP podmínkách slev, s možností poskytnutí dodatečné slevy ve výši 5%. Tuto požadavku zákazník oznámí vedoucímu prodejny.

Článek IV. Další ustanovení

1. Tyto pravidla jsou platná pro nákupy v kamenných obchodech BAUMAX. Tyto pravidla se nevztahují na nákupy v internetovém obchodě BAUMAX ani společnosti MERKURY MARKET. Tyto pravidla se vztahují i na nákupy uskutečněné v minulosti, počínaje 26.2.2016.

2. Tyto pravidla jsou platná s účinností ode dne podepsání alespoň jedním jednatelem společnosti BM. Jakékoliv změny těchto pravidel je lze provést na základě jednostranného rozhodnutí BM. Informace o změně pravidel bude zveřejněna na webu www.baumax.cz. V případě, že držitel nesouhlasí se změnou pravidel, má právo odstoupit od právního vztahu, který vznikl na základě těchto pravidel a to vrácením karty stálého zákazníka doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti BM nebo osobně v jakékoliv prodejně BAUMAX a to do 30 dnů od data zveřejnění změny pravidel v souladu s tímto bodem pravidel.

3. Tyto pravidla jsou veřejně dostupná v prodejně BAUMAX. Každý zákazník má právo do nich nahlédnout a vyhotovit si na vlastní náklady jejich kopii nebo fotografii.

 

Článek V. Ochrana osobních údajů

1. Držitel karty je subjektem údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nazývané dále také "nařízení") a pojmy držitel karty a subjekt údajů jsou pro účely pravidel totožné a zaměnitelné. BM je správcem v souladu s nařízením a pojmy BM a správce osobních údajů jsou pro účely pravidel totožné a zaměnitelné.

2. Subjekt údajů požádáním o vystavení karty, řádným a čitelným vyplněním a podepsáním Registračního formuláře karty stálého zákazníka v prodejně BM uděluje svůj dobrovolný a výslovný souhlas na zpracování poskytnutých osobních údajů ve smyslu nařízení správci BM ČESKO s.r.o., se sídlem: Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4, IČO: 04335813 v rozsahu jméno a příjmení osoby, resp. obchodní jméno nebo název subjektu, adresa trvalého pobytu osoby, resp. sídlo subjektu, e-mailová adresa (v případě zájmu o zasílání newsletteru), telefonní číslo, IČO, dosažený osobní obrat a dosažené osobní slevy za určité období, za účelem realizace výhod spojených s Kartou stálého zákazníka (dále jen “Karta“) a zasílání newsletteru. Zpracování spočívá v evidování osobních údajů při nákupu a používání karty subjektu údajů za určité období a evidování tomu příslušné slevy.

3. Poskytnuté osobní údaje se mohou dále poskytovat a zpřístupňovat příjemcům a třetím osobám pouze pokud to vyžaduje zvláštní zákon, přičemž se nezveřejňují ani neposílají do třetích zemí. V případě požadavku bude subjektu údajů poskytnut jejich aktuální seznam.

4. BM jako správce informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13 a 14 nařízení (Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 nařízení), že:

I. Správce zpracovávající osobní údaje subjektů údajů je společnost BM ČESKO s.r.o., se sídlem: Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4, IČO: 04335813, email: osobni.udaje@baumax.cz.

 II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou : aumax.cz nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

 III. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány za účelem realizace výhod spojených s Kartou stálého zákazníka, resp. v případě zájmu i zasílání newsletteru – marketingových oznámení o slevách, novinkách nebo jiných zákaznicky zajímavých skutečnostech. Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 IV. Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.

 V. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.

 VI. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: jméno a příjmení fyzické osoby, resp. obchodní jméno nebo název právnické osoby, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, resp. adresa sídla právnické osoby, e-mailová adresa subjektu (v případě zájmu o zasílání newsletteru), IČO, dosažený obrat za určité období, dosažená osobní sleva za určité období.

VII. Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jak jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem (zejména zpracovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

jiný oprávněný subjekt

všeobecně závazný právní předpis v podle čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení

Smluvní partner (na základě smlouvy) - Pro stejné účely jako v bodě III.

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 180857880

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

 VIII. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

 IX. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (e-mailem nebo osobně).

X. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejvíce do doby zrušení Karet stálého zákazníka.

XI. Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování, kromě osobních údajů získaných za účelem zasílání newsletteru, které zpracovává profilováním. Profilování spočívá v zasílání reklamního sdělení, která je aktuální pro příslušnou prodejnu, kterou subjekt údajů zvolil jako jeho nejbližší. Vyloučení profilování není možné z důvodu, že by způsobilo možnost zaslání nesprávné nebo nepřesné reklamy a tím by správce vystavilo nebezpečenství sankce pro klamavou reklamu.

XII. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu (dozorový úřad). V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: osobni.udaje@baumax.cz, nebo písemně na adresu správce.

 XIII. Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonné/ smluvní požadavkem), v případě jejich neposkytnutí nebude oprávněn využívat výhody plynoucí z držení Karty stálého zákazníka, resp. jí nebude zasílán newsletter a nebude informována o novinkách, akcích či jiných zákaznický zajímavých informacích.

5. Pokud subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, platí, že není již více považován za držitele karty a nebude mu zasílán newsletter.

 

Článek VI. Mimosoudní řešení sporů

1. BM informuje držitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro zprostředkovávané finanční služby Finanční arbitr na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 (www.finarbitr.cz) a pro zboží a jiné než finanční služby Česká obchodní inspekce s ústředním inspektorátem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz, www.adr.coi.cz).

2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro držitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro držitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

3. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy držitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).