PODMÍNKY SOUTĚŽE

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Statut soutěže

 

Soutěž o obývací stěnu Salsa 240 cm bílá

 

1. Organizátor soutěže a provozovatel soutěže

1.1 Organizátorem spotřebitelské soutěže s názvem " Nový rok - nový interiér od BauMaxu " (dále jen "soutěž") je společnost BM ČESKO s.r.o., sídlem: Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4 , IČ: 04335813, společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 246100 (dále jen "organizátor soutěže" nebo "bauMax"). Organizátor soutěže je zároveň poskytovatelem cen do soutěže.

1.2 Technickou podporu organizátorovi soutěže zajišťuje Mgr. Jaroslav Jedinák, se sídlem: Slezská 981/57, 130 00, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 87567032 (dále jen "provozovatel soutěže").

1.3 Organizátor vydává tato pravidla spotřebitelské soutěže.

 

Ochrana osobních údajů

Pro účely spotřebitelské soutěže je nezbytné zpracovávání osobních údajů společností BM ČESKO s.r.o. Informace o uvedeném zpracování a ochraně osobních údajů organizátora soutěže jsou zveřejněny v Politice osobních údajů na https://www.baumax.cz/osobni-udaje/ a jsou i přílohou tohoto statutu.

Nad rámec osobních údajů uvedených v Politice osobních údajů může organizátor soutěže nebo provozovatel na účely realizace této soutěže zpracovávat i další údaje zveřejněné na Facebook profilu soutěžícího včetně facebookového jména, případně profilové fotografie výherce a jeho telefonního čísla za účelem vyhodnocení soutěže, a na propagační a reklamní účely v souvislosti s prezentací soutěže. Vylosovanému výherci bude výhra zasílána na jméno a poštovní adresu, kterou sdělí přes svůj Facebook profil. Soutěžící bere na vědomí, že organizátor soutěže nezpracovává osobní údaje soutěžících, kteří nebyli vylosováni.

V soutěži se tak zpracovávají pouze osobní údaje vylosovaných výherců, případně i neúspěšných vylosovaných výherců, kteří nesplnili některou z dalších podmínek soutěže nebo si nepřevzal výhru.

Společnost BM ČESKO s.r.o. využívá na realizaci soutěže správce fb: Mgr. Jaroslav Jedinák, se sídlem: Slezská 981/57, 130 00, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 87567032, kterému poskytuje osobní údaje soutěžících a který je vůči BM ČESKO s.r.o. v pozici zprostředkovatele.

 

2. Předmět a účel statutu

2.1 Předmětem tohoto statutu je úprava soutěžních pravidel soutěže, do které se mohou zapojit všichni soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže a kteří mohou vyhrát poskytnuté výhry způsobem tak, jak to je uvedeno v tomto statutu níže.

2.2 Účelem soutěže je propagace společnosti bauMax veřejnosti prostřednictvím sociální sítě Facebook.

2.3 Organizátor pořádá spotřebitelskou soutěž jako marketingovou akci, na kterou se ve nevztahují podmínky zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění. Jde o spotřebitelskou soutěž dle zákona č. 634/1992 Sb. zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

2.4. Organizátor vydává tento statut t.j. pravidla spotřebitelské soutěže.

 

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1 Do soutěže se může zapojit kterákoliv fyzická osoba-nepodnikatel, která má zřízený osobní účet na sociální síti Facebook a zároveň:

a) splní podmínky tohoto statutu;

b) souhlasí s ustanoveními tohoto statutu;

c) je starší 18 let;

d) použije jako adresu pro doručení výhry na území České republiky

(Dále jen "soutěžící").

3.2 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci, statutární orgány a majitelé organizátora soutěže a provozovatele soutěže, jakož to ani jejich rodinný příslušníci a ani jejich tzv. blízké osoby. Pokud se prokáže, že soutěžící, který byl vylosován jako výherce soutěže, je touto osobou, organizátor soutěže ho může ze soutěže vyloučit s následkem, že ztrácí nárok na výhru, výhra mu nebude předá a zůstává k dispozici organizátorovi

soutěže.

  1. Zapojením se do soutěže, soutěžící vyslovuje svůj souhlas s pravidly soutěže v tomto statutu a zavazuje se je dodržovat.

4. Trvání soutěže

  1. Soutěž bude probíhat v období od 15.1.2020 zveřejnění příspěvku ohledně vyhlášení soutěže na Facebookové stránce https://www.facebook.com/BaumaxCZ , konec soutěže: 14.2. 2020 do 23:59

Organizátor si vyhrazuje právo upravit délku trvání spotřebitelské soutěže podle své úvahy, a to zejména spotřebitelskou soutěž přiměřeně prodloužit, zkrátit nebo zrušit bez náhrady, a to způsobem upraveným v bodě 8.1 a 8.2 těchto pravidel.

5. Místo konání soutěže

5.1 Místem konání soutěže je území České republiky.

6. Podmínky, průběh a vyhodnocení soutěže

6.1 Soutěžící se může do soutěže zapojit v období trvání soutěže, které je uvedeno v bodě 4 tohoto statutu, prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Úkolem soutěžícího je:

Vybrat si jeden z našich produktů na https://www.baumax.cz/ . Do komentáře pod soutěžním příspěvkem vložte odkaz na vybraný produkt spolu s kreativním popisem toho, k čemu by Vám byl tento produkt užitečný.

6.2 Použití více facebookových identit stejným soutěžícím je zakázáno. Porušení tohoto ustanovení může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení soutěžícího, jehož odpověď bude obsahovat vulgární nebo hanlivé vyjádření, vyjádření poškozující dobrou pověst organizátora soutěže nebo provozovatele soutěže nebo bude v rozporu s dobrými mravy.

6.3 Do slosovací databáze bude zařazen každý soutěžící pouze jednou, bez ohledu na počet komentářů, které pod soutěžním statutem zveřejnil.

6.4 Výběr proběhnou v sídle organizátora, přičemž výběr se uskuteční v den stanovený organizátorem soutěže. Předpokládaný termín je dne 17.2.2021 za účasti 3 zástupců organizátora a provozovatele. zástupce organizátora náhodným výběrem ze všech soutěžících vybere 1 náhodný komentář reagující na soutěžní úkol odpovědět na otázku " Vyberte si jeden z našich produktů na https://www.baumax.cz/ . Do komentáře pod soutěžním příspěvkem vložte odkaz na vybraný produkt spolu s kreativním popisem toho, k čemu by Vám byl tento produkt užitečný. " z komentářů zveřejněných na uvedené Facebook stránce. Po splnění uvedené podmínky a prověření podmínek účasti na soutěži podle bodu 3.1 a podmínek soutěže dle bodu 6 se vylosovaný soutěžící stává výhercem soutěže (dále jen "výherce")

6.5 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany soutěžících a také právo na (i) případné vyloučení soutěžitele ze soutěže pro případné nesplnění některé z nich, (ii) nepřiznání nároku na výhru; a to (iv) pokud případné nesplnění kterékoli z podmínek bude zjištěno dodatečně (po určení účastníka výhercem v souladu s těmito pravidly); nejpozději však do momentu předání výhry, (iii) nepřiznání nároku na výhru z důvodu neuvedení doručovací adresy pro výhru na území České republiky.

7. Výhra, prohlášení výherců a předávání výhry

Výhrou v soutěži je obývací Stěna 240cm Salsa Bílá (index zboží: 3358211) v hodnotě 3599,00 Kč (dále také jako "výhra"). V textu statutu a jiných dokumentů může být výhra uvedena také jen jako " obývací Stěna 240cm Salsa Bílá ". Tuto výhru není výherce oprávněn vyměnit za jiný typ, model nebo žádat jiné barevné provedení nebo jiný druh zboží a ani žádat výměnu výhry za peníze, či jakékoli další změny ohledně formy výhry. Jeden výherce může získat pouze jednu výhru.

7.1 Výhry budou výhercům předány organizátorem soutěže prostřednictvím pošty nebo kurýra výlučně na území České republiky. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit formu předání výhry a nahradit výhru jinou výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

7.2 Výherce bude zveřejněn v komentářích pod soutěžním příspěvkem na sociální síti Facebook a také bude výherce o této skutečnosti vyrozuměn zprávy jemu zaslané na jeho profil na sociální síti Facebook. Součástí tohoto vyrozumění budou zároveň instrukce, jakým způsobem je možné si výhru uplatnit. Pokud si výherce neuplatní nárok na výhru ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o výhře, vzdá se výhry, resp. nesplní další podmínku podle tohoto statutu, ztrácí tímto nárok na příslušnou výhru a nemá nárok na náhradní plnění.

7.3 Pokud není možné kontaktovat se s výhercem a výherce se neozve organizátorovi soutěže do 72 hodin od termínu, kdy byl poprvé kontaktován prostřednictvím zprávy jemu zaslané, ztrácí nárok na výhru. V případě, že seznam výherců po zohlednění podmínek soutěže nebude úplný, proběhne další losování analogicky výše uvedenému.

  1. Organizátor oznámí písemně výherci hodnotu nepeněžní výhry při poskytování výhry. Veškeré povinnosti plynoucí z právních předpisů, zejména povinnosti daňové, poplatkové, ohlašovací a další, nese výherce na svůj náklad a odpovědnost. Provozovatel tímto doporučuje výherci, aby zejména prověřil svou povinnost odvést z výhry daň z příjmu a vliv obdržení výhry na další odvody (sociální, zdravotní pojištění apod.) Výherce odpovídá za splnění svých daňových a jiných odvodových povinností plynoucích mu z převzaté výhry.

7.5 Výhra v soutěži není vymahatelná soudní cestou. Výhru nelze vyměnit za hotovost nebo finanční odměnu. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění pravidel soutěže rozhodne o dalším postupu organizátor soutěže.

7.6. Předání výhry proběhne v předpokládaném termínu od 17.2.2021 do 28.2.2021. Organizátor si vyhrazuje právo tento termín upravit. V případě, že výherce nepřevezme výhru ve stanoveném termínu ztrácí nárok na výhru i bez dodatečné výzvy od organizátora na její převzetí.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pravidla této soutěže budou k dispozici na vyžádání u organizátora soutěže a na internetové stránce https://www.baumax.cz/ a https://www.facebook.com/BaumaxCZ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zkrácení soutěže, její přerušení, zrušení nebo změnu pravidel. Jakoukoliv změnu pravidel soutěže oznámí organizátor soutěže na své internetové stránce

8.2 Ustanovení tohoto statutu se stávají platnými a účinnými dnem jejich zveřejnění na internetové stránce https://www.baumax.cz .

Soutěžící se zavazuje, že uvede pravdivé údaje a bude postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto statutu. V případě, že dojde ke změně statutu, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze zveřejněného statutu.

8.3 Soutěžící se zavazuje, že svou účastí v soutěži nesmí porušit obecně závazné právní předpisy a ani podmínky uvedené v tomto statutu. Soutěžící bere na vědomí, že při využívání webových stránek a serverů v souvislosti se soutěží se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a / nebo v rozporu s dobrými mravy a nesmí uskutečňovat žádné úkony, kterými by bránil nebo se snažil bránit v zúčastnění se v soutěži dalším soutěžitelem, nebo jimiž by ohrožoval soutěž nebo by soutěž narušoval. Soutěžící nesmí obtěžovat ostatní soutěžitelů. V případě porušení této podmínky je organizátor soutěže oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a jeho příspěvky na facebookovém profilu organizátora soutěže vymazat.

8.4 Každý soutěžící v plném rozsahu objektivně odpovídá za úkony v souvislosti se soutěží nebo používáním sociální sítě Facebook. Organizátor soutěže, provozovatel soutěže a ani provozovatel webové stránky tuto odpovědnost nepřebírají a neodpovídají za žádné uploady, Filehosting, stahování nebo vkládání jakýchkoli odkazů. Každý soutěžící účastí na soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají. Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravovaná nebo jinak spojována s produktů a není s produktů jinak spojena.

8.5 Soutěžící se zavazuje, že svým jednáním nebude znevažovat, zesměšňovat nebo jakýmkoli způsobem poškozovat zájmy organizátora soutěže, jeho dobré jméno a nesmí propagovat služby jiných subjektů, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k organizátorovi soutěže. V případě porušení této podmínky je

organizátor soutěže oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a jeho příspěvky na facebookovém profilu organizátora soutěže vymazat.

8.6 Organizátor soutěže, provozovatel soutěže a osoby uskutečňující činnosti pro soutěž neodpovídají za žádné technické problémy nebo technické poruchy nebo za výhru, její kvalitu nebo jakost nebo jakékoliv jiné škody nebo chyby, které vzniknou v souvislosti se soutěží nebo za jakékoli hardwarové nebo softwarové chyby nebo chybné

připojení na internet nebo za jakékoli omezení připojení na internet, server nebo za úplnou nebo částečnou nedostupnost sociální sítě Facebook z jakéhokoli důvodu nebo za přetížení internetu nebo webové stránky, nebo za odepřen lidský nebo jiný zásah do postupu nebo procesu soutěže, a to zejména za nedovolené zasahování, hackování, krádež, viry, chyby, červy nebo za poškození nebo zrušení jakéhokoliv aspektu soutěže a ani za žádné výkony, které neuskutečňují nebo neprovozují přímo sami.

 

V Praze dne 15. 1. 2021

BM ČESKO s.r.o., organizátor soutěže

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Pro informační systém: IS soutěže

 

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení").

 

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

 

Identifikační a kontaktní údaje:BM ČESKO s.r.o., sídlem: Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4 , IČ: 04335813, společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 246100

Provozovatelem zpracovávají Vaše osobní údaje je společnost BM ČESKO s.r.o.,

 

Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

 

1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracovávání

Účelem zpracování osobních údajů je: zajištění dotčené osoby účasti v soutěži na základě dobrovolného souhlasu dotčené osoby. V případě samostatně uděleného souhlasu, může provozovatel i zveřejňovat osobní údaje dotyčné osoby jako výherce, v rozsahu a za podmínek udělených v souhlasu.

Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se neprovádí.

 

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: soutěžící

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, fotografie, výhra, jméno uvedené u profilu na Facebooku

 

3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům než jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem (zejména zprostředkovatelem), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

 


Jiný oprávněný subjekt

 

Obecně závazný právní předpis v podle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení

 

Smluvní partner (na základě smlouvy)

Správce FB - Mgr. Jaroslav Jedinák, se sídlem: Slezská 981/57, 130 00, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 87567032

za účelem správy facebooku, realizace marketingových akcí spočívajících v spotřebitelských soutěží

 

Se souhlasem dotyčné osoby, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

 

4. Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

 

5. Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získané

Přímo od dotyčné osoby, nebo jejího zákonného zástupce (osobně, emailem, telefonicky, přes web stránku provozovatele, přes sociální sítě)

 

6. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu - ukončení soutěže. V případě samostatně uděleného souhlasu, může provozovatel i zveřejňovat osobní údaje dotčené osoby po dobu 6 měsíců ode dne vyhodnocení soutěže prostřednictvím web stránky nebo sociálních sítí provozovatele.

 

7. Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

 

8. Práva dotčené osoby

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: , nebo písemně na adresu provozovatele.

 

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Dotčená osoba (nebo její zákonný zástupce) poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonnou / smluvní požadavkem). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude dotčená osoba zapojená do soutěže. V případě, že dotyčná osoba (nebo její zákonný zástupce) osobní údaje poskytne, ale neudělí souhlas se zveřejněním osobních údajů v případě výhry, bude dotyčná osoba zapojena do soutěže, ale nebude jako výherce zveřejněna.