Dárková poukázka Tesco při osobním odběru nákupu z e-shopu v bauMax Brno – Zahradní centrum

14.03.2023

Akce probíhá od 10. - 20.3.2023

 

 

Pravidla propagační akce pro zákazníky e-shopu www.baumax.cz
„Dárková poukázka Tesco při osobním odběru nákupu z e-shopu nad 2.000,- Kč z lokality bauMax Brno – Zahradní centrum!“

(dále také jako "pravidla")

 

 

1. Všeobecná ustanovení

 

 1. Tyto pravidla propagační akce upravují práva a povinnosti smluvních stran v rámci propagační akce s názvem „Dárková poukázka Tesco při osobním odběru nákupu z e-shopu nad 2.000,- Kč z lokality bauMax Brno – Zahradní centrum“.

 2. Společnost BM ČESKO s.r.o., Türkova 1272/7, 14900 Praha 4 - Chodov, IČ: 04335813, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 246100 (dále také jako „Organizátor akce“) jako provozovatel prodejen bauMax vyhlašuje pro své zákazníky propagační akční kampaň " Dárková poukázka Tesco při osobním odběru nákupu z e-shopu nad 2.000,- Kč z lokality bauMax Brno – Zahradní centrum " (dále také jako „akce“) za podmínek stanovených v těchto pravidlech.

 3. Tato Propagační kampaň resp. Akce spočívá v poskytnutí „dárkové poukázky Tesco“ v hodnotě uvedené v těchto pravidlech zákazníkovi, který si v případě nákupu zboží v e-shopu www.baumax.cz zvolil a zároveň i zrealizoval osobní odběr v lokalitě bauMax Brno – Zahradní centrum na adrese Skandinávská 2, Brno, a to za podmínky, že zboží zakoupil v celkové hodnotě minimálně 2.000,- Kč a splnil veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech(dále také jako „akce“).

 4. Každý Zákazník se může zúčastnit akce tolikrát, kolik nákupů zboží provede v e-shopu www.baumax.cz v stanoveném období, splní-li podmínky uvedené v těchto pravidlech.

 5. Tato akce se vztahuje na objednávky tj. nákupy v internetovém obchodě www. baumax.cz, které byly zrealizovány tj. objednávky odeslány a uhrazeny zákazníkem výlučně v období od 10.3.2023 od 0:00 hod do 20.3.2023 do 23:59 hod. Na objednávky zrealizované po tomto období se tato akce nevztahuje.

 

 

2. Slovník pojmů

 

 

 1. Organizátor akce: je společnost BM ČESKO s.r.o., Türkova 1272/7, 14900 Praha 4 - Chodov, IČ: 04335813, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 246100, který provozuje internetový obchod www.baumax.cz.

 2. Dárková poukázka: je papírová dárková poukázka Tesco vydaná společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68 b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1377 (dále také jen jako „Tesco“ nebo i „vydavatel poukázky“), a která je odevzdaná Zákazníkovi Organizátorem akce, přičemž tato papírová dárková poukázka je použitelná výhradně při nákupech v Prodejných místech určených Tesco, v době její platnosti, která je uvedena na dárkové poukázce, za podmínek stanovených vydavatelem dárkové papírové poukázky, které jsou ním publikované zejména na jeho internetové stránce: https://itesco.cz/img/tescoce_cz/upload/pravidla_pouzivani_evoucheru_poukazek.pdf a můžou být vydavatelem upravovány (dále jen jako „dárková poukázka“).

 3. Pravidla: představují tento dokument, který definuje podmínky účasti zákazníka v propagační akci a pravidla a podmínky propagační akce.

 4. Zákazník - fyzická osoba, které je nejméně 16 let, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která během stanoveného období nakupuje za podmínek stanovených v těchto pravidlech (dále jen Zákazník“).

 5. Lokalita bauMax Brno – Zahradní centrum – jedná se o lokalitu, která je při možnostech dopravy v e-shope www.baumax.cz uvedená jako v průběhu nákupu v sekci způsob dopravy v kategorii osobní odběr jako podkategorie osobní odběr Brno.

 6. Nákupem se rozumí: realizace objednávky tj. odeslání objednávky zákazníkem a uhrazení celkové kupní ceny zboží, které je objednáno zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.baumax.cz.

 7. Za realizovanou se považuje objednávka až po úspěšném doručení správně vyplněné objednávky zákazníka prodávajícímu – Organizátorovi akce a odeslání celkové kupní ceny na účet prodávajícího - Organizátorovi akce.

 

3. Trvání akce a její rozsah

 

 1. Akce se vztahuje na objednávky zrealizované tj. odeslané a zaplacené kupujícím v období od 10.3.2023 od 0:00 hod do 20.3.2023 do 23:59 hod (včetně) při nákupu v e-shopu Baumax s místem osobního odběru zboží z lokality bauMax Brno, na adrese: Skandinávská 2, Brno.

 2. Celková hodnota jednotlivého nákupu z e-shopu musí přesáhnout 2.000,- Kč včetně, objednávka zákazníka musí být odeslaná a zaplacená kupujícím v průběhu doby uvedené v čl. 1 bod 5 těchto pravidel.

 3. Zákazník má za předpokladu splnění všech podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na dárkové poukázky v hodnotě odpovídající následujícímu přepočtu hodnoty nákupu na dárkové poukázky:

hodnota nákupu        hodnota dárkových poukázek

2000 – 2999 Kč         200 Kč
3000 – 3999 Kč        300 Kč
4000 – 4999 Kč        400 Kč
5000 – 5999 Kč        500 Kč
6000 – 6999 Kč        600 Kč
7000 – 7999 Kč        700 Kč
8000 – 8999 Kč        800 Kč
9000 – 9999 Kč        900 Kč
10000 – 10999 Kč    1 000 Kč

                                      za každých dalších 1000 Kč nákupu 100 Kč poukázka

 

 1. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří uskutečňují nákup takového množství zboží, které neodpovídá běžné spotřebě jedné domácnosti. V případě, že kupující nakoupí množství zboží, které přesahuje běžnou spotřebu jedné domácnosti nevztahují se na něho tato akce.

 2. Tato akce se nevztahuje na nákup na kamenných prodejnách, nákup na objednávku na kamenné prodejně , ani na nákup prostřednictvím telefonické objednávky zákazníka.

 3. Na nákup zákazníka prostřednictvím internetového obchodu se vztahují podmínky uvedené v Obchodní podmínky internetového obchodu z 06.01.2023, které jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího: https://www.baumax.cz/regulamin/.


 

 

4. Podmínky účasti na propagační akci

 

 1. Zákazník má nárok na bezplatné obdržení Dárkové poukázky Tesco podle těchto pravidel až při převzetí zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu výhradně po současném splnění následujících podmínek:

a) V průběhu trvání akce zákazník prostřednictvím e-shopu www.baumax.cz uskuteční nákup minimálně v celkové hodnotě 2.000,- Kč s DPH, přičemž jako způsob dopravy zvolí v procesu objednávky osobní odběr Brno tj. odběr z bauMax – Zahradního centra na adrese: Skandinávská 2, Brno.

b) Celková částka 2.000,- Kč musí být zahrnuta v 1 nákupu v internetovém obchodě www.baumax.cz t.j. musí být prokazatelná pouze 1 akceptovanou objednávkou resp. k ní se vztahujícím dokladem nebo fakturou. Tato částka se nesčítá a nemůže být zkombinována z více nákupů zákazníka ani z více objednávek zákazníka.

 1. Proces odevzdání dárkové poukázky: Dárkové poukázky budou v průběhu trvání akce odevzdány zákazníkovi na jeho vyžádání v místě osobního odběru Brno při převzetí zboží, po prověření splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech. Poukázky mohou být vydány výhradně společně s fakturou při odběru objednávky.

 2. Daňové doklady, na jejichž základě byla uplatněna možnost vydání poukázky budou orazítkované a bude na nich vyznačeno vydání poukázky. Prodejci jej označí zpravidla větou „POUKÁZKA VYDÁNA V POČTU ….. KUSŮ“. Neoznačení dokladu touto formulací nezakládá nárok na dodatečné nebo opakované vydání dalších dárkových poukázek.

 3. Zákazník není oprávněn požadovat dárkové poukázky dodatečně po tom co je vydáno zboží ze skladu zaměstnancem prodávajícího a potom jak byla mu již vydána faktura.

 

 

 

5. Pravidla pro uplatnění dárkových poukázek

 

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit si t.j. použít vydanou Dárkovou poukázku Tesco pouze v období, které je uvedeno na vydané Dárkové poukázce. Po tomto období ztrácejí vydané dárkové poukázky platnost.

 2. Na použití dárkové poukázky Tesco se vztahují výhradně pravidla stanovené vydavatelem. Organizátor akce neodpovídá za proces, možnost uplatnění a další podmínky týkající se použití nebo uplatnění dárkové poukázky stanovené vydavatelem.

 3. Dárkovou poukázku nelze vyměnit za hotovost ani za jiné plnění, a to ani v její celkové ani v částečné hodnotě. Zákazník je plně odpovědný za zničení, ztrátu či poškození dárkové poukázky. Je-li poškozena nebo pokud jsou údaje na ní nečitelné a nelze ji identifikovat, nebo v případě, že má výhrady k její pravosti je za uvedené zodpovědný Zákazník. Organizátor akce neposkytuje Zákazníkům jakoukoliv náhradu.

 4. Zákazník je zodpovědný za jakékoli poškození, ztrátu nebo zničení Dárkové poukázky, v tomto případě nemá Zákazník právo na vydání duplikátu ani na žádnou finanční ani jinou náhradu.

 5. Duplikáty Dárkové poukázky nebudou vystaveny a ani nebude Zákazníkovi poskytnuta jiná poukázka ani jiné plnění v uvedené hodnotě. Zákazník nemá nárok na žádné nároky z tohoto titulu.

 

 

6. Vrácení zboží
 

 1. V případě odstoupení od smlouvy, kterou zákazník zakoupil zboží nebo i v případě jakéhokoliv vrácení veškerého zboží nebo i v případě vrácení jeho části, které bylo zakoupeno při nákupu prostřednictvím e-shopu bauMax, s místem osobního odběru z bauMax – Zahradního centra se sídlem v Brně, Skandinávská 2 na základě, kterého byla vydána dárková poukázka t.j. vrácení zboží v plné hodnotě uvedené na daňovém dokladu, na jehož základě byla vydána dárková poukázka, je organizátor akce oprávněn požadovat vrácení dárkové poukázky zákazníkem. Zákazník musí dárkovou poukázku vrátit fyzicky spolu s vráceným zbožím. Pokud zákazník dárkovou poukázku nevrátí hodnota dárkové poukázky bude odečtena z hodnoty zboží resp. z peněžních prostředků, na které bude mít zákazník právo v případě splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů. To znamená, že hodnota částky za vrácené zboží bude snížena o hodnotu Dárkové poukázky. Organizátor akce má právo na vrácení hodnoty poskytnuté dárkové poukázky a je oprávněn tuto částku započítat vůči hodnotě zboží, na jejíž vrácení má Zákazník nárok.

 2. V případě vrácení jen části zakoupeného zboží uvedeného na daňovém dokladu, na jejímž základě byla vydána dárková poukázka je zákazník povinen vrátit celou hodnotu Dárkové/ých poukázku/ek organizátorovi akce. Organizátor akce má právo na vrácení hodnoty poskytnuté dárkové/ých poukázky/ek a je oprávněn tuto částku započítat vůči hodnotě zboží, na jejíž vrácení má Zákazník nárok.

 

 

7. Stížnosti a podněty vůči konání akce

 

 1. Stížnosti týkající se průběhu akce mohou Zákazníci podat kdykoli během trvání akce a po jejím skončení, nejpozději však do 7 dnů od data skončení akce.

 2. Organizátor bude přihlížet pouze ke stížnostem podaným písemně poštou nebo emailem.

 3. Dnem přijetí stížnosti je den jejího potvrzeného osobního přijetí v sídle Organizátora akce nebo datum poštovního razítka v případě stížnosti podané dopisem nebo dnem potvrzení přijetí emailem.

 4. Stížnost musí obsahovat:

 1. kontaktní údaje: jméno a příjmení, adresu popř. telefonní číslo , e-mailovou adresu

 2. přesný popis a odůvodnění stížnosti

 3. pokud se stížnost týká konkrétního nákupu pak i datum a místo nákupu, číslo nebo kopii daňového dokladu prokazujícího účast na akcii;

 4. datum a podpis.

5. Lhůta pro posouzení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení organizátorovi akce.

6. Oznámení o výsledku posouzení stížnosti bude zasláno žadateli do 30 dnů od data doručení podnětu/stížnosti.

7. Rozhodnutí organizátora akce týkající se stížnosti je konečné a není vůči němu přípustné odvolání, tímto nejsou dotčeny jiné zákonné možnosti zákazníka.

8. Ke zpracování osobních údajů během vyřizování stížnosti nebo podnětu se přiměřeně použije reklamační řád Organizátora akce, který je dostupný na každé prodejně.

 

 

8. Zpracování osobních údajů

 

 1. Zákazník je subjektem údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nazývané dále také "nařízení"). BM ČESKO s.r.o./Organizátor je správcem v souladu s nařízením a pojmy BM ČESKO s.r.o. a správce osobních údajů jsou pro účely pravidel totožné a zaměnitelné. Při této propagační akci se osobní údaje zpracovávají jako při běžné objednávce/nákupu v e-shopu v souladu s ust. čl. VIII ods. 2.4 písm. c) VOP v nezbytném rozsahu a zaznamenávány jsou na nezbytné účely týkající se přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Kupujícím – subjektem údajů. Splnění a realizace této smlouvy, ochrana právních nároků z této smlouvy, vnitřní evidence a kontrola řádného poskytování smlouvy - právní základ zpracování je smlouva (zpracování na základě smlouvy). Zákazník bere na vědomí, že k zpracování osobních údajů může dojít i následně z důvodu oprávněného zájmu organizátora v průběhu smluvního vztahu nebo za účelem uplatnění práv a povinností zákazníka vyplývajících z účasti na této akci např. v průběhu podání stížností, a pod.

 2.  Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě, pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: [email protected], nebo písemně na adresu správce.

 3. Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci jeho zákaznických aktivit na e-shopu Správce (mj například: výběru zboží, objednávky zboží, reklamace zboží či zákaznické registrace prostřednictvím e-shopu prodávajícího), v souvislosti s realizací smlouvy, nebo v souvislosti s výkonem marketingu Správce jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány podle zvláštního dokumentu "Politika osobních údajů", který je dostupný na https://www.baumax.cz/osobni-udaje/politykaos .

 4. Další informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete na internetové stránce v sekci osobních údajů https://www.baumax.cz/regulamin/ a https://www.baumax.cz/osobni-udaje/reklamace/.

 

 

9. Závěrečná ustanovení

 

 1. Organizátor akce si vyhrazuje právo z důležitých provozních či obdobných důvodů jednostranně upravit, doplnit či jinak změnit tyto pravidla propagační akce, a to i během jejího trvání. Organizátor akce je oprávněn propagační akci bez náhrady kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, je však povinen zrušení propagační akce oznámit alespoň 24 hodin předem oznámením na internetových stránkách www.baumax.cz nebo zveřejněním oznámení na prodejně bauMax Brno. Akce se může zkrátit zejména z důvodu omezeného množství dostupných dárkových poukázek.

 2. Tato akce trvá výhradně do doby převzetí veškerého zboží jenž bylo objednáno v období, které je uvedeno v čl. I bod 5 těchto pravidel, na které se vztahují tyto pravidla akce, ze strany zákazníků.

 3. Tento dokument představuje úplná pravidla propagační akce. Základní informace o propagační akci mohou být v celé nebo zkrácené podobě uvedeny také na souvisejících propagačních materiálech organizátora, příp. na letácích na prodejně. V případě rozporu mezi těmito pravidly propagační akce a informacemi uvedenými v propagačních či souvisejících materiálech určených zákazníkem platí znění těchto úplných pravidlech.

 4. Tyto pravidla propagační akce jsou k dispozici všem zákazníkům na prodejně bauMax Brno i na internetových stránkách www.baumax.cz nejméně po dobu trvání propagační akce. K nahlédnutí jsou tyto pravidla po dobu trvání propagační akce na prodejně bauMax, Brno.

Zpět