Informace pro uchazeče o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Pro informační systém: IS personalistika a mzdy

 

Informace o zpracování údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, a o volném pohybů těchto údajů (dále jen „nařízení“).

 

Cílem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace o tom, které osobní údaje zpracováváme a jak s nimi zacházíme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme sdělit, kdo může získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva související se zpracováním osobních údajů. Upozorňujeme, že v případě, že je u jednotlivých uveřejněných inzerátu na pracovnou pozici komplexní informace o zpracování osobních údajů (např. v částí https://www.baumax.cz/kariera/), na daný inzerát se použije uvedená komplexní informace a tato informace se použije pouze podpůrně.

Identifikační a kontaktní údaje:

Správcem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je společnost BM ČESKO s.r.o. se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 043 35 813, baumax.cz .

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: baumax.cz nebo Pověřenec pro OOÚ, BM ČESKO s.r.o., Türkova ul. 1272/7, 149 00 Praha 4.

 1. Účel zpracovávání osobních údajů, právní základ pro zpracovávání a doba uchování

Osobní údaje se zpracovávají pro účely zařazení uchazeče do evidence zájemců o práci a posouzení vhodnosti pro danou pozici ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro posouzení vhodnosti kandidáta pro danou pracovní pozici.

V jednotlivých případech uveřejněných inzerátů mohou být osobní údaje zpracovávány i za účelem budoucích výběrových řízení, pokud subjekt údajů udělí souhlas. V takovém případe se osobní údaje budou zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. V takovém případě správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejvíce po dobu 2 let od jejich získání.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.

 1. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu: žádosti o zaměstnání, životopisu a potvrzení týkajících se vzdělání nebo kvalifikace uchazeče o zaměstnání, případně obsažené v jiných poskytnutých podkladech souvisejících se žádostí o zaměstnání.

 1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Správce může poskytnout osobní údaje:

Následujícím zpracovatelům, kteří se smluvně zavázali k přijetí přiměřené záruky pro zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů:

Smluvní partner (na základě smlouvy)

Pro stejné účely jako správce

 1. Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 371007032

 2. Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, Polsko, REGON 180857880

Oprávněným subjektům (institucím/organizacím) na základě zvláštních právních předpisů, např.:

 • zdravotní pojišťovny

 • správa sociálního zabezpečení

 • správce daně

 • ústředí práce, sociálních věci a rodiny

 • doplňkové penzijní spořitelny

 • penzijní fondy

 • orgány statní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dohledu (např. inspektorát práce)

 • soud, orgány činné v trestním řízení

 • exekutor nebo jiný oprávněný subjekt

 • Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodních organizaci

Předávání do třetí země nebo mezinárodních organizaci se neprovádí.

 1. Identifikace zdroje, ze kterého byly získány osobní údaje

Přímo od subjektů údajů nebo jeho zákonného zástupce.

 1. Profilování

Správce nezpracování osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeným na automatizovaném individuálním rozhodování.

 1. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracovává, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu.

V případě, že správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založenou na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: [email protected], nebo písemně na adresu správce.

 1. Povinnost poskytnuti osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu pro účely vedení uchazeče o zaměstnání za účelem účasti subjektu údajů v budoucích výběrových řízeních je dobrovolné, v případě neposkytnutí souhlasu správce nebude osobní údaje zpracovávat déle než je nezbytné pro posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání na danou pracovní pozici.
Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných podle zákoníku práce a zvláštních zákonů je zákonným požadavkem/smluvním požadavkem, resp. požadavkem který je potřebný k uzavření smlouvy. Subjekt údajů má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí správce nezajistí subjektu údajů uzavření či plnění smlouvy.