Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MERKURY MARKET

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.merkurymarket.pl prowadzony jest przez Firmę Handlowo – Usługową „MERKURY” Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydziale XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000000459, NIP 6842255436, REGON 371007032, o kapitale zakładowym w wysokości 5 520 000 złotych, e-mail: biuro@merkurymarket.pl, nr telefonu (13)4363888
  Zarząd spółki:
  Jan Papierz - Prezes Zarządu
  Jerzy Papierz- Wiceprezes Zarządu
 2. Korzystanie z serwisu/sklepu www.merkurymarket.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.merkurymarket.pl prowadzony przez Firmę Handlowo – Usługową „MERKURY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez stacjonarne placówki handlowe.

SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca – Firma Handlowo – Usługowa „MERKURY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydziale XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000000459, NIP 6842255436, REGON 371007032, o kapitale zakładowym w wysokości 5 520 000 złotych.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://www.merkurymarket.pl.
 • Klient - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.
 • Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.
 • Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 • Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.merkurymarket.pl, są przetwarzane przez Firmę Handlowo – Usługową „MERKURY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno.
  Powierzone dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy.
  • w przypadku wyrażenia przez klienta zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep www.merkurymarket.pl. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
 4. Każdy Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.merkurymarket.pl, kierowane przez Firmę Handlowo – Usługową „MERKURY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, bez zmiany podstawowych właściwości użytkowych przedmiotu.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny Towaru, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.merkurymarket.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy.
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy i obowiązuje w chwili złożenia zamówienia. Ceny w placówkach handlowych sieci MERKURY MARKET mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zawartych umów przed dokonaniem tych zmian.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.merkurymarket.pl. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 2. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.merkurymarket.pl. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:
  • nazwy, koloru, rozmiaru i ilości Towaru
  • imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy
  • dokładnego adresu dostawy
  • numeru telefonu kontaktowego
  • adresu e-mail Klienta
 3. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.
 4. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem w trybie ofertowym umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 6. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania zamówienia, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany.
 7. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub (na wyraźne życzenie Klienta) faktura VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 8. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia, także bez podania przyczyny. Sprzedający ponadto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 9. W przypadku chęci odbioru osobistego produktu w jednej z placówek handlowych sieci MERKURY MARKET, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za złożenie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie Towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje przy odbiorze produktu w placówce handlowej, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 10. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia.
 11. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia paragonu/faktury, Klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany Zamówienia należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie. Od chwili wysłania Towaru Klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.
 12. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku Zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy.
  • w przypadku Zamówień płatnych za pomocą karty kredytowej – w chwili autoryzacji transakcji przez odpowiednie centrum autoryzacyjne.

Sposoby płatności

 1. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank PEKAO S.A. o/Krosno nr 25 1240 4764 1111 0000 4863 4849
  • kartą kredytową
  • płatność przy odbiorze, gotówką w przypadku odbioru Towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z punktu handlowego Sprzedawcy.
 2. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

Dostawa

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej. Szczegółowe warunki dostaw regulują regulaminy wskazanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej, dostępne na stronach internetowych poszczególnych dostawców tj.
  • www.poczta-polska.pl
  • www.dhl.com.pl
  • lub w ich siedzibach.
 2. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym Towarze. W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy.
 3. Wysłanie zamówionego Towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją, a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Klientem.
 4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego punktu handlowego. O możliwości odebrania zamówionego Towaru informujemy drogą e-mailową. Towar należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Towar, który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie odesłany zostanie do magazynu, a zamówienie anulowane.
 5. Niektóre artykuły są możliwe tylko do odebrania osobistego w jednym z naszych oddziałów i nie ma możliwości ich wysyłki. Przy Towarach tych znajduje się specjalna  informacja na ten temat.
 6. Wysyłka Towaru za granicę na terenie Unii Europejskiej jest możliwa – w tym celu przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia kosztów dostawy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.
 8. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce, Klient powinien w obecności dostawcy sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u dostawcy) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu kosztów.

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.), Klientowi, który jest konsumentem i zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.
 3. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres z którego dokonano wysyłki Towaru oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest pod adresem www.merkurymarket.pl w zakładce Sklep / Regulamin. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.
 4. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 5. Zapłacona za Towar Cena zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zasadności dokonania zwrotu. Zwrot uiszczonych naleznosci dokonany będzie na nr konta bankowego, z którego została dokonana płatność za zamówienie, w przypadku płatności kartą kredytową na rachunek tej karty.
 6. W przypadku zwrotu Towaru, Kupujący płaci za jego transport do Kupującego wg pełnych stawek transportowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów pełnowartościowych Towarów odebranych osobiście w jego placówce handlowej.
 8. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie uiszczonan za zakup należność.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą lub świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 10. W przypadku zwrotu lub reklamacji Towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego wartością.

Reklamacje

 1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego
 2. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.
 3. Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sytuacji zakupu Towaru przez konsumenta zastosowanie będzie mieć ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakładająca odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. W myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia.
 5. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową. Uznana reklamacja wiąże się z usunięciem wad lub wymianą na nowy i wysyłką towaru, ewentualnie zwrotem Ceny
 6. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodność towaru z umową). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu.
 7. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki.
 8. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki oraz uzasadnione koszty diagnostyki poniesie Klient.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
 3. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu
 4. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte rękojmią.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.merkurymarket.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 

Files to download

oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy_zawartej_na_odleglosc.pdf

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość