Lowest price guarantee

Lowest price guarantee

 

1. Cílem programu společnosti BM ČESKO s.r.o. je nabídnout zákazníkům záruku nejnižší ceny na určité zboží prodávané v prodejnách BM ČESKO s.r.o., v souladu se zásadami obsaženými v těchto pravidlech.

 

2. Organizátorem programu je obchodní společnost BM ČESKO s.r.o. le jen jako „organizátor“.

 

3. Program se vztahuje na celé území České republiky a týká se nákupu zboží v celé obchodní síti BM ČESKO s.r.o. na jejím území.

 

4. Programu se mohou zúčastnit zákazníci obchodních prodejen BM ČESKO s.r.o., kteří jsou plnoletými fyzickými osobami a splňují podmínky uvedené v těchto pravidlech.

 

5. V souladu s níže uvedeným program poskytuje:

a) možnost snížení ceny zboží – týká se to situace, kdy si klient zabezpečil podmínky snížení ceny před nákupem zboží a to na cenu o 15 % nižší než u konkurenčního výrobku;

b) vrácení rozdílu v ceně zboží spolu se slevou 15 % z ceny konkurenčního výrobku – týká se situace, kdy zákazník předložil žádost, která splňuje podmínky vrácení rozdílu podle těchto pravidel v lhůtě do 14 dní ode dne uskutečnění nákupu.

 

6. Podmínkou pro získání nároku na snížení ceny nebo vrácení rozdílu v ceně spolu se slevou 15 % z ceny konkurenčního výrobku je to, že výrobekzboží je shodný a dostupný v nižší ceně platné po dobu trvání programu v konkurenční prodejně. Shodným zbožím je zboží téhož modelu nebo typu s identickými kódovými označeními výrobce: rozměr, barva, stejných parametrů, kvality a podmínek prodeje, jako ten, na který se vztahuje záruka nejnižší ceny. Shodné zboží musí být v prodeji v daném okrese České republiky mimo provozovny BM ČESKO s.r.o. Cena zboží musí být vyjádřená v korunách českých s DPH.

 

7. Pro získání nároku na snížení ceny před ukončením nákupu zboží je potřeba v nejbližším prodejním místě BM ČESKO s.r.o. předložit:

a) originál aktuálního reklamního letáku obchodu, na kterém konkurenční prodejna nacházející se v tomtéž okrese jako příslušná provozovna BM ČESKO s.r.o., nabízí shodné zboží za nižší cenu než provozovna BM ČESKO s.r.o. v tomto okrese,

nebo

b) originál aktuálního dokladu, který představuje závaznou cenovou nabídku maloobchodu v příslušném okrese, na kterém je nižší cena než cena nabízená v provozovně BM ČESKO s.r.o. v daném okrese.

 

8. Pokud chce zákazník uplatnit rozdíl v ceně zboží spolu s 15% slevou z ceny konkurenčního výrobku na základě programu záruka nejnižší ceny v provozovně BM ČESKO s.r.o. musí se dostavit do místa provozu prodeje v daném okrese, ze kterého pochází účet nebo faktura (s DPH) uvedené níže a předložit:

a) originál nabývacího dokladu – účtu nebo faktury (s DPH) které potvrzují tento nákup zboží se zárukou nejnižší ceny v provozovně BM ČESKO s.r.o. v příslušném okrese,

a

b) originál aktuálního reklamního letáku konkurenční prodejny, která se nachází v tomtéž okrese a cena identického zboží je nižší než cena nabízená v provozovně BM ČESKO s.r.o. v příslušném okrese,

nebo

c) originálem aktuálního dokladu představujícího závaznou cenovou nabídku maloobchodu v příslušném okrese, v kterém je uvedená cena nižší než cena nabízená v prodejně BM ČESKO s.r.o. v tomto okrese.

 

9. Organizátor programu si vyhrazuje právo ověřit pravost dokladů uvedených v bodech 7 a 8 těchto pravidel. Organizátor neakceptuje poškozené nebo zničené doklady a to takým způsobem, že znemožňují identifikaci jejich původu, nebo jiných údajů potřebných pro určení souladu s temito pravidly. Pokud se zjistí, že zákazníkem předložené doklady nesplňují požadavky uvedené v pravidlech, nebo nesplňují podmínku pravosti a aktuálnosti, organizátor má právo odmítnout snížení ceny nebo vrácení rozdílu v ceně spolu se slevou 15 % z ceny konkurenčního výrobku.

 

10. V případě jakýchkoliv pochybností, že cena zboží popsaná v bodech 7 a 8 těchto pravidel byla úmyslně podhodnocená, nebo se podstatně liší od ceny zboží nabízeného v prodejně BM ČESKO s.r.o. (je nižší než nákupní cena zboží od výrobce), organizátor má právo odmítnout snížení ceny nebo vrácení rozdílu v ceně spolu se slevou 15% z ceny konkurenčního výrobku. V případě odmítnutí ceny organizátorem si může zákazník zakoupit zboží v aktuální ceně, nebo zrušit nákup zboží. V případě, že organizátor zamítne zákazníkovi vrátit rozdíl ceny spolu se slevou 15% z ceny konkurenčního výrobku, zákazník nejpozději v den zamítnutí vrácení rozdílu v ceně právo vrátit zboží a žádat vrácení zaplacené ceny. Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, čisté, bez stop používání a zabalené v originálním balení.

 

11. V případě, že cena zboží zakoupeného v prodejně BM ČESKO s.r.o. bude vyšší, než cena identického zboží, zákazník má právo na:

a) snížení ceny a to spolu se slevou 15% z ceny konkurenční nabídky na toto zboží;

b) vrácení rozdílu v ceně spolu se slevou 15% z ceny konkurenční nabídky na toto zboží.

 

12. Rozdíl v ceně spolu se slevou 15% z ceny konkurenční nabídky zaokrouhlený na celé koruny dolů bude klientovi poukázaný na bankovní účet do 7 dní od podání Žádosti. Přijetím podmínek těchto pravidel zákazník využívá možnost snížení ceny, nebo získává nárok na vrácení rozdílu v ceně spolu se slevou 15% z ceny konkurenční nabídky.

 

13. Každý zákazník se může podélet na programu bez omezení co do počtu žádostí, avšak vždy musí splnit podmínky uvedené v těchto pravidlech.

 

14. Program záruky nejnižší ceny se nevztahuje na nabídku internetového prodeje, velkoobchodní nabídky a na zboží, na které se vztahuje změna ceny z důvodu zhoršení kvality, nebo nízké rotace.

 

15. V rámci tohoto programu se záruka nejnižší ceny vztahuje pouze na množství obvykle potřebné pro domácnost.

 

16. V rámci programu se záruka nejnižší ceny vztahuje pouze na zboží nabízené v jednotlivých provozovnách BM ČESKO s.r.o. na území České republiky, který je skladem. Program se nevztahuje na zboží dodané na objednávku zákazníka, na projektové ceny a na zboží z katalogu.

 

17. Ustanovení těchto pravidel nezasahují do práv zákazníka na základě existujících právních předpisů.

 

18. Obsah chto pravidel bude k dispozici po celou dobu trvání programu u vedoucích jednotlivých provozoven BM ČESKO s.r.o.

 

19. Organizátor si kdykoliv vyhrazuje právo na změnu ustanovení a zrušení programu.

 

20. Tato pravidla nabývají platnost dnem 18. února 2016.