Pravidla propagační akce „Adventní kalendář - noční nákupy v e-shopu se slevovým kódem 10%” pro zákazníky internetového obchodu www.baumax.cz

("dále také jako "pravidla")


 

1. Všeobecná ustanovení

 1. Tato pravidla upravují práva a povinnosti smluvních stran v rámci propagační akce s názvem „Adventní kalendář - noční nákupy v e-shopu se slevovým kódem 10%” (dále také jako „pravidla”) jako i podmínky této akce, která je organizována společností BM Česko s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7,149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 04435813, přičemž tato akce se vztahuje výhradně na internetový obchod www.baumax.cz.


 

2. Slovník pojmů

 1. Organizátor akce: BM Česko s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7,149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 04435813.

 2. Zákazník: fyzická osoba, která je nejméně 16 let, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která během stanoveného období nakupuje za podmínek stanovených v těchto pravidlech.

 3. Akce: propagační kampaň určená zákazníkům internetového obchodu organizátora akce, která se uskutečňuje na www.baumax.cz v souladu s těmito pravidly, zahrnuje použití slevového kódu zákazníkem a snížení cen vybraných výrobků, které zákazník koupil prostřednictvím internetového obchodu o 10 %, v případě, že se na ně tato akce vztahuje.

 4. Slevový kód: slevový kód s označením NOC10, jehož použití opravňuje zákazníka k nákupu vybraných druhů zboží s 10 % slevou, v případě není-li uplatnění slevy vyloučeno těmito pravidly.

 5. Pravidla: tento dokument, který definuje podmínky účasti zákazníka na akci a pravidla a podmínky propagační akce.

 6. Kategorie zboží nebo konkrétní zboží, na kterou/é je možné uplatnit slevu ze slevového kupónu bude v průběhu trvání akce vždy oznámena/o zákazníkům v daný den platnosti kupónu pro danou kategorii cca okolo 17:00 hod oznámením nebo reklamním banerem umístěným na internetové stránce www.baumax.cz. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv upravit čas oznámení kategorie zboží dle vlastního uvážení podle svých provozních možností a jiných potřeb.


 

3. Trvání a rozsah akce

 1. Akce trvá od 09.12.2022 od 20:00 hod do 23.12.2022 do 23:59 hod (včetně) a vztahuje se výhradně na nákupy v internetovém obchodě organizátora akce t.j. nákupy na internetové stránce www.baumax.cz. Akce je zároveň v průběhu dne časově limitována, akce se vztahuje výhradně na tzv. noční nákupy tj. jakékoliv objednávky v e-shopu, které zákazník zrealizuje v čase od 20:00 do 8:00 hod následujícího dne, přičemž je možné ji uplatnit jenom na zboží určené organizátorem akce.

 2. Akce se vztahuje výhradně na nákup kategorií zboží nebo vybraného zboží, které jsou určené organizátorem akce, přičemž se vztahuje výhradně na nezlevněné výrobky/zboží.

 3. Akci nelze kombinovat s jinými reklamními kampaněmi, akcemi, slevovými kupóny a výprodeji nebo již platnými slevami, které poskytuje Organizátor akce. Slevy se nesčítají.

 4. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří uskutečňují nákup takového množství zboží, které neodpovídá běžné spotřebě jedné domácnosti. V případě, že kupující nakoupí množství zboží, které přesahuje běžnou spotřebu jedné domácnosti nevztahují se na něho tato akce.


 

4. Podmínky účasti na akci

 1. Aby bylo možné akci využít, musí zákazník před zadáním objednávky, v stanoveném časovém období, v rámci rozhraní košíku vložit do příslušného okénka slevový kód NOC10.

 2. Po kliknutí na použití slevového kódu se pod výrobkem, na který se sleva vztahuje, zobrazí zpráva „Sleva vyplývající ze slevového kódu (NOC10)“.

 3. Zákazník zároveň musí v časovém období objednávku i odeslat a doručit organizátorovi akce.

 4. V ostatním rozsahu platí na nákup zákazníka Obchodní podmínky internetového obchodu z 11.03.2022 (dále jen jako „VOP“).

 5. Neuvedení slevového kódu znamená, že zákazník neuplatnil právo na využití akce v souvislosti s daným nákupem. V takové situaci, v okamžiku odeslání objednávky, ztrácí Zákazník právo využít slevu ve vztahu k uskutečněnému nákupu. Slevu nelze uplatnit dodatečně.

 6. Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy spojené s odesláním a doručením objednávky. Za zrealizovanou objednávku se považuje objednávka, která byla odeslána zákazníkem organizátorovi akce jakož to prodávajícímu a zároveň byla organizátorovi akce i doručena v stanoveném časovém úseku.

 

5. Stížnosti a podněty vůči konání akce

 

 1. Stížnosti týkající se průběhu akce mohou zákazníci podat organizátorovi akce kdykoli během trvání akce a po jejím skončení, nejpozději však do 7 dnů od data skončení akce.

 2. Organizátor bude přihlížet pouze ke stížnostem podaným písemně.

 3. Dnem přijetí stížnosti je den jejího potvrzeného osobního přijetí v sídle Organizátora akce nebo datum poštovního razítka v případě stížnosti podané dopisem nebo datum přijetí emailové zprávy.

 4. Stížnost musí obsahovat:

a) kontaktní údaje: jméno a příjmení, adresu popř. telefonní číslo, e-mailovou adresu;
b) přesný popis a odůvodnění stížnosti;
c) pokud se stížnost týká konkrétního nákupu pak i datum a místo nákupu, číslo a kopii daňového dokladu prokazujícího účast na akci;
d) datum a podpis.

 1. Lhůta pro posouzení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení organizátorovi akce.

 2. Oznámení o výsledku posouzení stížnosti bude zasláno žadateli do 30 dnů od data doručení podnětu/stížnosti.

 3. Rozhodnutí organizátora akce týkající se stížnosti je konečné a není vůči němu přípustné odvolání.

 4. Po vyčerpání prostředků dle reklamačního řádu má zákazník právo uplatnit své nároky u soudu případné tím není dotčen jeho nárok jako spotřebitele uplatnit si jeho nárok v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, přičemž věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro zprostředkovávané finanční služby Finanční arbitr na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 (www.finarbitr.cz) a pro zboží a jiné než finanční služby Česká obchodní inspekce s ústředním inspektorátem na adrese Štěpánská 796/44,110 0 Praha 1 (www.coi.cz, www.adr.coi.cz).

 

6. Zpracování osobních údajů

 1. Zákazník je subjektem údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nazývané dále také "nařízení"). BM ČESKO s.r.o./Organizátor je správcem v souladu s nařízením a pojmy BM ČESKO s.r.o. a správce osobních údajů jsou pro účely pravidel totožné a zaměnitelné. Při této propagační akci se osobní údaje zpracovávají jako při běžné objednávce/nákupu v e-shopu v souladu s ust. čl. VIII ods. 2.4 písm. c) VOP v nezbytném rozsahu a zaznamenávány jsou na nezbytné účely týkající se přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Kupujícím – subjektem údajů. Splnění a realizace této smlouvy, ochrana právních nároků z této smlouvy, vnitřní evidence a kontrola řádného poskytování smlouvy - právní základ zpracování je smlouva (zpracování na základě smlouvy). Zákazník bere na vědomí, že k zpracování osobních údajů může dojít i následně z důvodu oprávněného zájmu organizátora v průběhu smluvního vztahu nebo za účelem uplatnění práv a povinností zákazníka vyplývajících z účasti na této akci např. v průběhu podání stížností, a pod.

 2.  Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě, pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: [email protected], nebo písemně na adresu správce.

 3. Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci jeho zákaznických aktivit na e-shopu Správce (mj například: výběru zboží, objednávky zboží, reklamace zboží či zákaznické registrace prostřednictvím e-shopu prodávajícího), v souvislosti s realizací smlouvy, nebo v souvislosti s výkonem marketingu Správce jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány podle zvláštního dokumentu "Politika osobních údajů", který je dostupný na https://www.baumax.cz/osobni-udaje/politykaos .

 4. Další informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete na internetové stránce v sekci osobních údajů https://www.baumax.cz/regulamin/ a https://www.baumax.cz/osobni-udaje/reklamace/.

 

 


 

7. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor akce si vyhrazuje právo změnit pravidla i po dobu trvání akce.

 2. Organizátor akce si vyhrazuje právo z důležitých provozních či obdobných důvodů jednostranně upravit, doplnit či jinak změnit tyto podmínky akce, a to i během jejího trvání. Organizátor akce je oprávněn akci bez náhrady kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, je však povinen zrušení akce oznámit alespoň 24 hodin předem oznámením na internetových stránkách www.baumax.cz.

 3. Tento dokument představuje úplná pravidla akce. Základní informace o akci mohou být v celé nebo zkrácené podobě uvedeny také na souvisejících propagačních materiálech organizátora, příp. na internetové stránce organizátora. V případě rozporu mezi těmito podmínkami akce a informacemi uvedenými v propagačních či souvisejících materiálech určených zákazníkem platí znění těchto úplných podmínek.

 4. Tyto podmínky akce jsou k dispozici všem zákazníkům na internetových stránkách www.baumax.cz nejméně po dobu trvání akce.